Vest- og Sydamager med omgivende hav


6. juni 2010. Udbygning af diget syd for Kalvebodbroen.

Sidste nyt
20-02-2011: Status for digebyggeriet

I efteråret 2009 gik Vestamager Digelag i gang med at forhøje diget fra 3,50m over havoverfladen til 5,90m. I Oktober 2010 bestemte Naturklagenævnet, at der skulle laves en VVM-redegørelse for digeforhøjelsen og at adgangen til Fugletårnet på diget skulle retableres inden 1/11. Derfor ligger anlægsarbejdet stille pt.

Dumperne blev ved med at fylde jord på til 1/11. Det lovet, at det var ren jord, der skulle fyldes på, men enhver, der går ud på diget kan i dag se, at der er blandet masser af byggeaffald i.

Fugletårnet på diget stod til nedrivning lige inden arbejdet blev stoppet, så man må regne med, at det hurtigt bliver revet ned, når eller hvis arbejdet går i gang igen.

/KBL


06-06-2010: Digeforstærkning

Udbygningen af diget rundt om Vestamager er ved at tage form. Man kan få en fornemmelse af dimensionerne af det kommende dige ved Kalvebodbroen hvor anlægsarbejdet er mest fremskredent.


16-04-2009: Vestamager myldre igen med fugle efter den kolde tid. På engene er Viber, Rødben, Strandskader og Dobbeltbekkasiner i gang med, at danne par og udruge deres uger.
I Klydesøen er et par Rørhøg ved at etablere sig i rørskoven og på en ø nord for det sydlige fugletårn har en lille flok Klyder slået sig ned. Rørdrummen kan høres pauke i både Hejresø og ved Villahøj, og nord for Villahøj har et par Ravne deres rede. Vi opfordrer i den forbindelse til, at man holder god afstand til Ravnene i yngletiden!

Du kan få et overblik over tilstedeværelsen af udvalgte ynglefugle på Vestamager i 2009 på dette Google-kort. Kortet er foreløbigt og bliver opdateret løbende henover ynglesæsonen.

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=102687395976954644542.0004676bb1a54bb223fce

Blå: Vibe
Rød: Rødben
Violet: Dobbeltbekkasin
Gul: Strandskade
Sol: Rørhøg
Plus: Rørdrum
Træ: Ravn25-11-2008: Stemmeværker og kratrydning

Skovdistriktet har gennem det seneste års tid etableret hen ved 30 stemmeværker hen over mindre afvandingskanaler. Formålet med stemmeværkerne er at holde på vandet så engene bliver mere våde om foråret til gavn for ynglende vadefugle.

Arbejdet med at ryddde krat er også ved at være slut. Der er nu blevet skabt store sammenhængende engarealer på den nordlige del af Vestamager. Flere steder er der i øvrigt etableret gangstier hen over engene.


23-03-2008: Ynglefugleopgørelse 2007:
Så er sidste års vurderinger af ynglebestandene for udvalgte lagt ud på Status-siden og oploadet som bearbejdet tælling til DOFbasen.

Sidste år bød på to spændende ynglefund: Yngleforsøg af Sølvhejre, hvilket er det første i Danmark i nyere tid; yngleadfærd og mulig succes af Engryle i Klydesørerservatet - således en mulig genindvandring efter flere års fravær. Læs nærmere under Status.


23-03-2008: Digeforstærkning:
Digelaget for Kalvebod Fælled planlægger en forstærkning af det nuværende kystdige rundt om Vestamager. Dette skal føre til en forhøjelse af digkronen fra kote 4 (meter) til 6. Denne forstærkning vil kræve omkring 60.000 vognlæs jord og vil således medføre en stor forstyrrelse i anlægningperioden.

Det færdige dige vil lægge beslag på ca. 4 ha kombineret rørskov og strandeng, heraf en betydelig del i Klydesørerservatet.

Et arbejde af dette omfang er uacceptabelt i et område der er beskyttet af samtlige betydningsfulde nationale og europæiske miljølovgivninger.

Det nye dige vil betyde en reducering i områdets kvalitet for yngle- og rastefugle og kan være nærmest katastofalt for Grønbroget Tudse og Strandtudse, to arter der skal beskyttes hvorend de forekommer.

DOF har indgivet protest til Københavns Fredningsnævn og Kystdirektoratet og følger sagen nøje. DOF har i sine protestsvar ligledes forslået flere alternativer der vil være mere skånsomme overfor Vestamagers unikke natur.


23-03-2008: Naturpleje:
SNS Hovedstaden har i løbet af det seneste år foretaget en større rydning af træer og buske på Koklapperne og Nordre Klapper.
Dette bør sammen med en vandstandshævning favorisere et større antal af ynglende og rastende vadefugle.
Caretakergruppen vil i 2008 forstætte kortlægningen af ynglende vadefugle og således følge på deres respons på naturplejen.


23-03-2008: Nyt fugleskjul:
I løbet af efteråret og vinteren er et nyt fuglskjul blevet opført i den nordlige del af Sydmøllevej. Skjulet vil i træktiden give mulighed for at opleve rastende vadefugle på tæthold.

Men, placeringen og udformningen er langt fra optimal, og ignorerer alle forslag givet fra Catetakergruppen til Skov- og Naturstyrelsen om, hvor oplevelsesværdien vil være størst for både alment naturinteresserede og fuglekiggere.


09-04-2007: Foråret er over os:
Der kan for tiden høres 1-2 Natugler i Pinseskoven, hvor Skovsneppen også patruljerer ved aftentide. Der har også været observationer af en syngende Perleugle, men den er tilsyneladende svær at få at høre.
Ligeledes er der Natugler i Kongelunden, hvor der i marts måned også blev set op til to Rødtoppet Fuglekonge.
På engene er Viberne i fuld gang med pardannelsen og at hævde territorie, samtidig med at Rørhøgene nu ses dagligt i Klydesøreservatet.
Der er indtil videre hørt syngende Rørdrum fra tre forskellige sangposter på Vestamager hhv. i Reservatet, v. Søndre Pumpestation og i Store Høj Sø.
En aften eller tidlig morgen med klart og stille vejr kan anbefales til at opleve de mange lyde der er på denne årstid.

For flere observationer følg de næsten daglige indtastninger fra området på DOFbasen.


06-11-2006: En oversigt over årets optalte ynglefugle på Vestamager kan findes nu under Status.

Se alle nyheder fra Vest- og Sydamager med omgivende hav
Fakta
Kommuner: Dragør, Greve, København, Tårnby
Areal: 6179 hektar
Ejerforhold: Skov og Naturstyrelsen, Jægersborg

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 51
Sidste måned: 371

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet