Nørlund Plantage & Harrild Hede


Struben 4. juli 2006. Foto:Kim Biledgaard

Beskyttelse
EF Habitatområde 2.349 ha.
Fredet hede ca. 1000 ha.
Naturbeskyttelseslovens § 3.

Grundlag
Baggrunden for at plantagen og hederne er med i DKs vigtigste fugleområder er tilstedeværelsen af følgende forholdsvis sjældne fugle:
Hedelærke
Sangsvane
Krikand
Blå Kærhøg
Trane
Stor Regnspove
Stor Hornugle
Natravn
Sortspættte
Rødrygget Tornskade
Stor Tornskade

Området er EF-Habitatområde p.g.a. tilstedeværelsen af:
1355 Odder (Lutra lutra)
2320 Indlandsklitter med lyng og revling
2330 Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene
3160 Brunvandede søer og vandhuller
3260 Vandløb med vandplanter
4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder)
5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
7110 * Aktive højmoser
7150 Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv

Fakta
Kommuner: Herning, Ikast-Brande
Areal: 3302 hektar
Ejerforhold: Miljøministeriet

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret svinehold
- Vandstandshævning
- Øget afgræsning

Sidevisninger
Denne måned: 265
Sidste måned: 327

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet