Nørlund Plantage & Harrild Hede


Udsigt fra Kvindbæk 4. juli 2006 Foto: Kim Biledgaard

Status
Formodet status til og med 2005 for de lidt mere specielle fugle i plantagen og hederne:

Ynglefugle til og med 2005

01840 Krikand
Krikanden er en sjælden dansk ynglefugl med anslået 50 – 250 par i DK. Den er meget sky og svær at få at se i yngletiden, hvorfor antallet af par er vanskelig at optælle. Der er 3 – 6 gode ynglesteder i området og det formodes at der hvert år yngler nogle par. I 2004 blev der med sikkerhed set 6 juv ved Gåsedam.

02670 Duehøg.
Yngler med 2 – 3 par i området. Der er med sikkerhed 2 par årligt – en i nordlige del og en i plantagen vest for Gåsedam, men der er muligvis 1 par mere.

02870 Musvåge
Almindelig ynglefugl med anslået 4 – 7 par årligt.

05410 Stor Regnspove
Årligt 2-5 par. 2-4 af parrene yngler i heden op til Store Nørlund Mark, hvor de fouragerer.
Er truffet regelmæssigt i hvert fald siden 1985 ved Store Nørlund Mark. Herudover yngler der måske også lejlighedsvis 1 par ved oltidsagrene på Harrild Hede.

07440 Stor Hornugle
Denne Danmarks største ugle har bredt sig fra Sønderjylland til Midtjylland fra en udsat nordtysk bestand. Uglen har med sikkerhed ynglet hvert år siden den blev fundet i en nedfalden musvågerede i 1998. Redestedet skifter mellem en opsat redeplatform, en hugsitz og gamle rovfuglereder.

07670 Skovhornugle
Der er med sikkerhed nogle ynglepar hvert år ved kanten af skoven, men antallet er noget usikker.
I 2005 er der hørt en tudende ved Voulundgård og set 2 fouragere ved Kølkærvej i østsiden af plantagen.

07780 Natravn
Natravnen opdages ved at lytte efter den snurren når mørket falder på. Hovedudbredelsen er i det nordlige afbrændte område, men den findes over hele plantagen og ved overgangen mellem småskov og hede.
Der er aldrig lavet totaloptællinger, men i 2001 taltes op til 21 syngende fugle og i 2004 15. Der formodes i gode år at være op til 25 par.

08630 Sortspætte
Denne store spætte blev set jævnligt i begyndelsen af 90-erne og det blev vurderet at der var 2-4 ynglepar.
I de senere år er den ikke set så tit og antallet af fugle er faldet markant. Der er et sikkert ynglefund fra 1. maj 2002, hvor både redehul i rødgran og unger blev set. Den er i tilbagegang i Danmark, men holder stadig stand i Nørlund hvor den i 2005 med sikkerhed ynglede med mindst 1 par i bøgetræ.

09740 Hedelærke
Danmark ligger i den nordvestlige del af hedelærkens udbredelsesområde og antallet og ynglestederne synes således at skifte en del fra år til år. I løbet af foråret og sommeren høres hedelærkens flotte trillen af og til og det vurderes at der nogenlunde konstant er 2 – 5 ynglepar i området.

10190 Bjergvipstjert
Yngler årligt ved Harrild Dambrug med 1 – 2 par. Måske er der flere par langs Holtum Å.

11370 Bynkefugl
Bynkefuglen er almindelig i de åbne området med hovedbestanden langs Hallund Bæk. Der er så vidt vides aldrig lavet en totaloptælling af området, men det formodes at der yngler ca. 12 – 15 par.

11390 Sortstrubet Bynkefugl
Meget sjælden ynglefugl foreløbig i 4 år (1998-2000 og 2004).
Den 20/5-98 blev der set en Sortstrubet Bynkefugl han ved Hallund Bæk og det var en ny art for området. Senere blev der set et par med unger og de blev set frem til 16/8.
I 1999 blev der næsten samme sted set et par fra 1/6 – 29/7 ligeledes med unger.
År 2000 var der et par i tidsrummet 21/4 – 4/6. Her blev der dog ikke set unger.
I alle 3 år var det ved Hallund Bæk, men så blev fuglene ikke set mere trods mange årlige eftersøgninger indtil 8/7-2004 hvor der frem til 7/8 blev set 1 par med 3 juv et sted nord for Gåsedam.

15150 Rødrygget Tornskade
Danmark og det sydlige Skandinavien er nordgrænsen for udbredelsen af Rødrygget Tornskade, hvorfor bestanden formodes at svinge noget år for år.
Der er så vidt vides aldrig lavet en totaloptælling af antal par i området, men det formodes at der kan være mindst 15 ynglepar. Heraf 4 – 6 par langs Kvindbæk og mindst det samme antal langs Hallund Bæk. Derudover er der et antal par i det nordlige afbrændte område, samt nogle i lysninger efter stormfald og almindelig hugst.

15200 Stor Tornskade
Denne sjældne danske yngefugl (ca. 25 par i DK) har gennem de sidste 25 år ynglet med ca. 2 – 4 par hvert år. I 2001 måske endda 5 par.
Den ses i alle åbne områder.

15720 Ravn
Ravnen ses jævnligt i området og de største observationer er 40 eksemplarer den 12/12-02, 55 den 26/7-01, 100 den 16/7-02 og 40 den 15/7-04. Disse observationer af store flokke er unge ravne, som holder sammen. Her kan man være heldig at opdage en fælles overnatningsplads. I 1999 blev der opdaget en plads ved Søby Sø, hvor der flere gange blev talt mellem 300 og 500 ravne. Om morgenen fordelte ravnene sig så i flere småflokke for at finde føde. Ravnene danner først par når de er mellem 4 – 6 år.
Det formodes at der yngler 1 – 3 par i området. Der blev set 1 sikkert par på rede i den nordlige del i årene 2000-2002.

Træk- og vintergæster til og med 2005

02610 Blå Kærhøg
Hver forår og efterår ses op til 2 ad gangen i deres flotte flugt over hederne på jagt efter noget spiseligt. Den ses noget mere almindeligt end Fjeldvågen.

02900 Fjeldvåge
De fleste vintre ses en enkelt eller 2 Fjeldvåger fouragerende over hederne.

03010 Fiskeørn
Ses årligt med flere eksemplarer i træktiden langs Holtum Å. Den er også nogle år set rastende ved Brilledammene.

04330 Trane
Trane er indberettet som oversomrende i 1981 og måske også i 1982.
Indenfor de seneste år er der en gang imellem set enkelte eksemplarer i træktiden, hvilket hænger godt sammen med at Tranen i øjeblikket breder sig i Danmark.

07610 Natugle
Har ynglet nogle gange ved Skovfogedboligen på Fruergårdsvej.

10500 Vandstær
I 1984 ynglede vandstæren ved Harrild Dambrug. Den har været meget almindelig vintergæst med ca. 3 – 5 eksemplarer medens dambruget var aktiv. Efter nedlæggelsen af dambruget er der maks. 1 – 3 stk. Senest er der set 3 til overnatning ved dambruget den 22/12-05. Der er formodentlig flere overvintrende langs Hallund Bæk og Kvindbæk

01540 Sangsvane
I vinterperioden fouragerer ofte et stort antal svaner ved Store Nørlund Mark. Fuglene kan ofte ses fra landevejen mellem Ikast og Brande og af store tal kan nævnes: 26/1-03 140 stk, 22/2-04 225 stk og 1/1-05 175 stk. Fuglene overnatter som regel i Søby-området.

Af øvrige fugle ses med års mellemrum Lærkefalk, Aftenfalk, Havørn og Kongeørn.
Årligt ses flokke af hjejler (125 stk) sjaggere, kvækerfinker m.fl.

For øvrige fugle henvises til bjælken i venstre side under Arter og Antal

Fakta
Kommuner: Herning, Ikast-Brande
Areal: 3302 hektar
Ejerforhold: Miljøministeriet

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret svinehold
- Vandstandshævning
- Øget afgræsning

Sidevisninger
Denne måned: 257
Sidste måned: 327

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet