Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Gillelejeområdet


Adult lærkefalk Gilbjerg 2006. Den 5. maj trak 40 af disse, hvilket er ny dagsrekord for Sjælland. Foto: Per E. Pedersen

Gilbjerg Hoved
– se afmærkning på kortet i højre margin

På ca. 40 ha er Gilbjerg Hoved en 33 meter høj moræneklint med tilhørende åbent vindeksponeret engområde og mergelgrave i den nordlige ende. Det blev fredet i midten af 1950´erne. I dag er området udpeget som EU-habitat bl.a. på grund af sin atlantiske kystvegetation.
Området er en bakket græsklædt slette med indslag af eg, birk, pil, hvidtjørn, slåen samt gyvel, og huser mange interessante planter og sommerfugle. I den østlige ende ligger Solsortesøen med andre fugtige områder. Området er her mere frodigt og som konsekvens sprunget i krat. Ud til klinten går et ældre ege-, birke-, fyrrehegn, hvor skrænten ligger – nogle steder tilgroet og andre steder nøgen. Mod syd er der gødet mark, hvor der i sommerhalvåret, går køer.
Gilbjerg er kendt for at have et unikt småfugletræk og være en fremragende lokalitet for mindre rovfugle såsom falke og spurvehøge. Disse kan komme i store tal specielt i friske nogle gange ligefrem hårde vinde fra øst til syd.
På det åbne område er der en række udsigtspunkter. Specielt benyttet til småfugle-/morgenobs er der Gilbjerg Stenen. Denne ligger som en åbning i hegnet langs kysten, hvorfra man har en fin havudsigt både - mod det åbne hav i vest og den svenske Øresundskyst i øst. Da man står i et hul i hegnet, er udsigterne ind over land begrænset. Her findes kun ordentligt udsyn direkte mod syd ind over markerne og Gribskov, mens fugle fra trækretningen vest og sydvest først kan ses når de kommer ind over én. Stedet her er bedst i kraftige fralandsvinde, hvor fuglene presses ud over kysten. Her er gode læ muligheder specielt i østen- og vestenvind, men ved sydlige vinde, må noget af udsigten ind over land ofres, hvis man skal være ude af vinden.
Lidt længere inde i den vestlige ende af området ligger Bakken. Herfra har man fint udsyn hele vejen ind over land, hvor hegnet dog blokerer for havudsigten. Mod nordvest står nogle gamle opstammede fyr. På nordskråningen af bakke, kan man få et noget fragmenteret havudsyn gennem fyrrestammerne. Bakken bruges mest op ad dagen til rovfugleobs, men er desuden glimrende om morgenen, hvor småfuglene ofte kommer i en bane over hegnet i medlys. Da Bakken er det højeste, faste punkt på Gilbjerg, er den et meget udsat sted og uden læmuligheder.
I det østligste hjørne, hvor den græssede mark støder op til det ugræssede, ligger ”Hjørnet.” Dette er det klassiske rovfugleobservationspunkt på Gilbjerg under ideelle forhold. Let hævet over det meste af overdrevsområdet, har man en fin udsigt både ind over land, mod vest og ud til hegnet. Da man dog sidder lige ved skellet til sommerhusgrundene, som går nord syd, har man ikke megen udsigt mod øst, hvor man ellers ser de passerede fugle. Til småfugletræk er Hjørnet mindre velegnet, da disse ofte går ude langs kysten, og man er for langt inde i land. I vinde mellem sydøst og øst er man på dette sted i læ, og det er oftest under disse vindforhold, stedet er bedst. Her kommer mange af rovfuglene lige nord for (presset af vinden), over det det ugræssede terræn i fint medlys. Til de fugle, der går lavt på den nordsiden af hegnet, er man dårligt stillet i Hjørnet.
Udover disse punkter på Gilbjerg, ligger der et punkt nord for Dansk Folkeferies feriecenter, som grænser op til den vestligste del af Gilbjerg Hoved. Dette punkt er et lille plateau, hvor man står noget lavere nede end ved Gilbjergstenen. Her har man en fin havudsigt, hvor man så også kan dække mere havoverflade per kikkertfelt, da man står mere i niveau med havoverfladen. Dog er udsynet ind over land lidt begrænset, mens udsigten mod vest er den klart bedste. Med mindre man decideret er ude efter hav- og stormfugle, skal vinden være kraftig fra sydlig og sydøstlig retning for at placering her kan være en fordel.

Desuden kan der være et fortrinligt småfuglefald, hvor området omkring Solsortesøen er godt til bl.a. Stor Tornskade, Bynkefugle, Drosler (deriblandt Ringdrossel), sangere m.m. Resten af området kan være spækket med Bynkefugle, Rødryggede Tornskder, Stenpikkere og andre småfugle.

Adgang: Gilbjerg er åbent for færdsel på alle årstider. Beliggenheden er vest for Gilleleje by. Den smukkeste måde at komme til Gilbjerg Hoved på, er ved at gå eller cykle ad den 2 km. lange Gilbjergsti, der tager sin begyndelse på Vesterbrogade i centrum af Gillleje by. Her kan man rigtig fornemme kysten og stigningen op til
Sjællands nordligste punkt.

I bil fra Hillerød (via Gillelejevejen) kører man mod Gilleleje by, fortsætter ind mod byen, og via rundkørslen ved stationen kører man ligeud ad vejen mod vest og Rågeleje. Et par hundrede meter efter Gillelejes bygrænse finder en lille P-plads i sydenden af området. Herfra går man ad stier ind i det fredede område med Gilbjergstenen lige Nord for.

Der er også gode muligheder med offentlige transportmidler. Toge kommer fra Hillerød og Helsingør til Gilleleje station, som ligger ca. 2 km fra Gilbjerg.
Desuden kommer busserne 341 og 342 til Gilleleje-Helsinge forbi Dansk Folkeferie.

Fakta
Kommune: Gribskov
Areal: 0 hektar
Ejerforhold: Stats- og privatejet

Sidevisninger
Denne måned: 196
Sidste måned: 531

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet