Nørlund Plantage & Harrild Hede


Plettet Gøgeurt 4. juli 2006. Foto: Kim Biledgaard

EF Habitat nr 64
EF Habitatområde nr 64 omfatter Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage, som udgør 2.349 ha af det samlede areal i Nørlund Plantage og Harrild Hede.
Der er udpeget 254 habitatområder i Danmark for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og planter, som er af betydning for EU. Habitatområderne er en del af Natura 2000.
Hvert habitatområde er udpeget for at beskytte bestemte naturtyper og arter af dyr og planter. De naturtyper, der skal beskyttes er:
- dem der er i fare for at forsvinde i deres naturlige udbredelsesområde
- dem der har et begrænset naturligt udbredelsesområde, fordi de er gået tilbage, eller fordi de fra naturens hånd er begrænsede
- dem der er karakteristiske for forskellige områder af Europa, de såkaldte biogeografiske regioner
Udpegningsgrundlaget for hederne er:
1355 Odder (Lutra lutra)
2320 Indlandsklitter med lyng og revling
2330 Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene
3160 Brunvandede søer og vandhuller
3260 Vandløb med vandplanter
4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder)
5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
7110 * Aktive højmoser
7150 Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv

Tilsvarende findes der fuglebeskyttelsesområder, hvor der under hvert område er nævnt nogle fuglearter, der specielt ønskes beskyttet. For en del arters vedkommende gælder beskyttelsen dog kun i træk- eller vinterperioden.
Nørlund Plantage og hederne er ikke beskyttet som et specielt fugleområde, men af de arter der specielt skal holdes øje med i andre fugleområder yngler følgende i området:
Krikand, Stor Hornugle, Stor Regnspove, Natravn, Hedelærke, Sortspætte og Rødrygget Tornskade. Derudover ses Trane af og til.
Du kan læse mere om fuglene i bjælken til venstre under Status og Arter og Antal.

Fakta
Kommuner: Herning, Ikast-Brande
Areal: 3302 hektar
Ejerforhold: Miljøministeriet

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret svinehold
- Vandstandshævning
- Øget afgræsning

Sidevisninger
Denne måned: 251
Sidste måned: 327

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet