Horsens Fjord, Svanegrund & Endelave

Rønner, Rev og Grunde


Hov Røn

Ca. 2 ha. ubeboet ø beliggende i Kattegat ca. 2 km. Sydøst for Hov. Øen er ca. halvanden kilometer lang og nogle steder op til 200 meter bred.
Der er adgangsforbud på øen i perioden 1. marts –15. august. Øen kan kun nås fra egen båd.
Midten af øen, som ligger lavere end de omgivende kystvolde, er bevokset med tagrør, medens øens øvrige bevoksning udgøres af marehalm, strandbede, m.m. På øens sydlige del findes et stort og nogle mindre vandhuller.
Tidligere ynglede toppet skallesluger, klyde, hættemåge, stormmåge, sildemåge , fjordterne, havterne og dværgterne på øen. I 1994 er øens bestand af ynglefugle opgjort til 8 par skarv, 2 par knopsvane, 1038 par ederfugle, 3 par strandskade, 2 par stor præstekrave, 400 par sølvmåge, 75 par svartbag, 5 par sanglærke og 2 par engpiber.
Ifølge DMU’s arbejdsrapport rummede øen 20 reder med Skarv i 2004, som alle senere blev reguleret med oliering.

Søby Rev

Ca. 5 ha. fordelt på 2 ubeboede øer, hvoraf den sydlige, som er den største, er meget langstrakt og krum. Beliggende i Kattegat ca. 3,5 km syd for Hov.
Sammen med de omliggende farvande er øerne udlagt som vildtreservat til hvilket der er adgangsforbud i fra 1. april til 15. juli. Reservatets samlede areal er ca. 19ha. Øerne kan kun nås fra egen båd.
Øernes bevoksning består af typiske strandvoldplanter og på den sydlige ø er der flere små vandhuller omgivet af strandasters.
Tidligere har der ynglet grågås, gravand, gråand, toppet skallesluger, dobbelt bekkasin, rødben, splitterne og fjordterne på øerne.
Ynglefuglebestanden er i 1994 optalt til 6 par knopsvane, 695 par ederfugl, 15 par strandskade, 17 par klyde, 2 par stor præstekrave, 1 par hættemåge, 150 par stormmåge, 1 par sildemåge, 65 par sølvmåge, 7 par svartbag, 136 par havterne, og 3 par engpiber.

Svanegrund

Ca. 5 ha. ubeboet sandrev beliggende i Kattegat ca. 4 km.nord for Endelave. I 1984 udlagt som reservat med adgangsforbud 1. april – 31. august. Kan kun nås fra egen båd.
Grunden består af 4 forholdsvis nydannede øer af sand.
Der har tidligere ynglet grågås, strandskade, klyde, stormmåge, sildemåge og havterne på grunden.
Ynglefuglebestanden er i 1994 talt til 1201 par skarv, 2 par knopsvane, 129 par ederfugl, 25 par sølvmåge og 47 par svartbag. Svanegrund var det første sted i Danmark, hvor mellemskarven blev fundet ynglende på jorden, og bruges desuden som tilholdssted for Spættet Sæl.
Ifølge DMU’s arbejdsrapport rummede øen 1607 reder med Skarv i 2004, hvilket er en fremgang på 8-9% i forhold til 2003. 35 af rederne var placeret på Nordsand. Rederne optaltes 1. maj og der var ved optællingen unger i 20% af rederne. 40 af rederne med 3-4 uger gamle unger, medens de fleste andre unger var under 1 uge gamle.

Møllegrund

Ca. 3 ha. Ubeboet sandrev beliggende i Kattegat ca. 2 km Vest til Nordvest for Endelave. I 1980 udlagt som sælreservat med adgangsforbud hele året., på vandområdet er sejlads dog tilladt udenfor perioden 1. marts til 30. september. Kan kun nås fra egen båd.
Møllegrund er et langstrakt 1,5 km. langt sandrev, der kun lige stikker op over vandet, og som er omgivet af lavvandede grunde. Udover lidt Strandmelde er grunden ubevokset.
Møllegrunden er tilholdssted for ofte op til flere hundrede spættede sæler, samt rastende måger, skarver og vadefugle. Havet omkring Møllegrund huser meget store koncentrationer af forskellige dykænder. Bestanden af sæler og skarver, kan i teleskop ses fra Endelave.Fakta
Kommuner: Hedensted, Horsens, Odder
Areal: 42560 hektar
Ejerforhold: Offentlige og private

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Færdsel
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Fiskeribegrænsning
- Jagtbegrænsning
- Regulering af kitesurfing

Sidevisninger
Denne måned: 138
Sidste måned: 213

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet