Odense Fjord

2: Ølundgård Inddæmningen
Ølundgård Inddæmningen:

Beliggende ved vestsiden af Odense Fjord syd for Firtalsstanden. Ejet af Aage V. Jensens fonde.
Ølundgård inddæmning ligger på Odense fjords vestlige side ca. 4 km øst for Otterup. Fra Otterup køres mod øst ad Klintebjergvej gennem landsbyen Skeby til Hessum. Her drejes til venstre ad Hessum bygade og videre mod øst ad Ølundgyden.

I den lille landsby Ølund drejer man til venstre ad Lammesøvej og fortsætter ca. 100 m. Ølundgårds inddæmning ligger umiddelbart syd for Lammesøvej. På Lammesøvej er der en lille vigeplads, hvorfra dele af inddæmningen med fordel kan studeres fra bilen.
Et par hundrede meter længere mod øst findes lokalitetens P-plads.

Beskrivelse:
Aage V. Jensens Fonde ejer Ølundgårds inddæmning, som er et ca. 90 ha stort naturområde med græsset
eng og lavvandede søer. Ølundgårds inddæmning er som navnet antyder gammel inddæmmet fjordbund. Store dele af området
er oversvømmet gennem hele vinterhalvåret og frem til forsommeren, hvilket tiltrækker mange rastende vandfugle.
Mod øst grænser området op til Odense Fjord kun adskilt af et dige og det der tidligere var øen Sohoved. Mod nord og
vest grænser området op til dyrkede marker.

Store dele af området studeres bedst fra fugletårnet, hvortil der er fri adgang. For at få en god oplevelse af
fuglelivet er en kikkert nødvendig og et teleskop en rigtig god ide.

Lokalitetens nordvestlige hjørne opleves bedst fra vigepladsen på Lammesøvej. Bliver man i bilen kan fuglene
opleves helt tæt på!

Adgangsforhold:
Fra P-pladsen går der en sti til fugletårnet, som ligger ca. 500 m væk. Man kommer til tårnet ad markvejen,
hvorfra der går en trampet sti gennem to dyrkede marker. Fugletårnet er placeret på sydsiden af markskellet.
Små hjemmelavede skilte viser vejen.

Benyt kun stien: Det er tilladt at gå på den trampede sti, men vis hensyn til afgrøder med mere, da det er privat område. Undlad at gå ind på fondens område, da det vil være meget forstyrrende for fuglelivet.

100 m vest for vigepladsen på Lammesøvej finder man via markvejen mod nord vej til Firtalsstranden,
som er en anden god lokalitet i området.

Fugleliv:
De græssede enge er hjemsted og yngleplads for klyde, vibe, sanglærke, skeand og mange flere.
I sommerhalvåret gæstes lokaliteten desuden af mange vadefugle på vej til og fra deres ynglelokaliteter.
Vadefuglene observeres bedst forår og tidlig sommer, da lokaliteten ofte bliver meget tør sidst på sommeren.

I vinterhalvåret raster her ofte mange vandfugle. Pibeand, krikand, gråænder og gravænder er blandt de mest sikre og talrigeste gæster på denne årstid. Det er heller ikke usædvanligt at her raster større flokke af gæs og hjejler. Vandrefalk ses jævnligt og der er observeret havørn flere gange indenfor de sidste par år.

Udover de talrige og almindelige arter for denne lokalitet vil der på grund af inddæmningens beskaffenhed og beliggenhed altid være mulighed for en spændende overraskelse.

Kig forbi og husk at indtaste dine observationer på www.Doffyn.dk og i Dofbasen. Så får vi alle glæde af dem.

Sjældne fugle

xx-xx/xx 2004 Skestork 1 R

Fakta
Kommuner: Kerteminde, Nordfyns, Odense
Areal: 6998 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Inddæmning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Stop for jagt
- Vådområderetablering

Sidevisninger
Denne måned: 44
Sidste måned: 137

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet