Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Utterslev Mose


Foto: Erik Agertoft, der tog billedet i juli 1998 hvor anlægget bl.a. blev testet

Grønt renseanlæg
Vandkvaliteten er af afgørende betydning for ynglefuglene i Utterslev Mose.

Siden 1960'erne har vandkvaliteten været dårlig på grund af udledning af spildevand med næringsstoffer i Mosen.

Næringsstofferne giver gode betingelser for algerne i vandet. De formerer sig voldsomt, nedsætter sigtbarheden i vandet og skygger dermed for de vandplanter, der vokser under vandet.

I rene søer lever ynglefugle som svaner og blishøns af vandplanterne, og de insekter, der opholder sig mellem vandplanterne, ædes fx af sorthalset lappedykker. Når vandplanterne forsvinder går det derfor ud over vilkårene for disse ynglefugle.

For at forbedre vandkvaliteten blev det grønne renseanlæg i den østlige del af Vestmosen derfor etableret og taget i brug i 1998.

I Københavns Kommune er kloaksystemet et fællessystem, hvor både spildevand og regnvand løber i de samme rør. Ved store regnskyl kan kloakkerne ikke rumme de store mængder vand med det resultat, at blandingen af regnvand og spildevand løber direkte ud i Utterslev Mose.

I forbindelse med etablereingen af renseanlægget byggede Københavns Kommune i 1993 - 1998 derfor nogle store forsinkelsesbassiner til opsamling af det regnvandsfortyndede spildevand.

Under store regnskyl opbevares vandet nu i bassinerne, indtil der igen er plads i kloakledningen, hvorefter vandet pumpes via kloakkerne til rensning i renseanlægget Lynetten.

Forsinkelsesbassinerne er forbundet med det grønne renseanlæg, og hvis vandet i dem løber over, ledes det gennem renseanlægget først, så det ikke løber direkte ud i mosen.

Foruden at rense det regnvandsfortyndede husspildevand bruges det grønne renseanlæg også til at rense søvandet i de tørre sommerperioder.

Rensningen foregår dels i rodzonen omkring tagrørene, der er plantet inde i anlægget, dels ved gennemsivning af det grus- og kalklag, der ligger omkring keglen, hvorigennem vandet ledes ind i anlægget, mens det iltes.

Hvis disse tiltag har den forventede virkning, skulle det gerne resultere i flere arter ynglefugle i Mosens søer, ligesom de ynglefugle, der har ynglet i Mosen på trods af den dårlige vandkvalitet, gerne skulle få bedre ynglesucces med flere ynglepar og flere overlevende unger.

Følg udviklingen via linket Status, hvor der år for år bringes opgørelser over udvalgte arters antal ynglepar, kuld og overlevende unger.

Fakta
Kommune: København
Areal: 192 hektar
Ejerforhold: Københavns Kommune

Sidevisninger
Denne måned: 189
Sidste måned: 243

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet