HVAD ER DKU?  

DKU står for DOFbasen kvalitetsudvalg. Udvalget arbejder løbende på at sikre kvaliteten af de observationer, der indtastes på DOFbasen. Indtastingerne på DOFbasen er vigtig data for forskning indenfor f.eks ændringer i trækmønstre, arters fremgang eller tilbagegang og vigtige rast/overvintringsområder for en lang række arter. Således spiller data på DOFbasen også en vigtig rolle i naturforvaltningen. DKU's opgave er at sikre, at de offentligt tilgængelige data er så retvisende og veldokumenteret, som muligt.

DKU er især opmærksom på følgende typer af observationer:

Sjældne fugle, på både nationalt og regionalt plan.
Sene eller tidlige forekomster, der ændrer ved vores billede af arters trækmønstre.
Bemærkelsesværdigt store antal, der ændrer ved vores billede af arters træk-, rast- eller overvintringsvaner.

    HVORFOR FÅR JEG EN BLÅ PIL?  

Observationer der vurderes tvivlsomme eller utilstrækkeligt dokumenterede, sættes til behandling af DKU. Sager til behandling markeres med en blå bil ud for observationen. Observatøren modtager en mail, hvori der enten udbedes yderligere dokumention for fundet eller en rettelse ved f.eks forkert lokalitet, dato eller aldersbetegnelse. I visse tilfælde kan DKU også bede om at observationen slettes, hvis det vurderes at fundet er utroværdigt, f.eks en flok Silkehaler i august.

DKU bestræber sig på at foretage ensrettet sagsbehandling, men der tages samtidig altid højde for regionale forskelle samt f.eks observatørernes erfaring med en given art. Således kan f.eks Islommer og Steppehøge fra Skagen eller Lundsangere fra Christiansø godt stå udokumenterede alene på grund af omstændighederne omkring observationen. Oftest vil observatørerne have god erfaring med arten, da en del SUB-arter (arter der vises med grønt) optræder jævnligt på landets bedste lokaliteter, og dette er kvalitetssikring i sig selv. Iagttagelser af selvsamme arter fra andre regioner kan imidlertid godt blive sat til behandling i tilfælde af mangelfuld dokumentation, da de slet og ret er sjældnere på lokaliteten.

    HVAD SKER DER NÅR JEG FÅR EN HENVENDELSE FRA DKU?  

Har man modtaget en henvendelse fra DKU, har man én måned til at reagere.

Når du har rettet til iht. henvendelsen, bliver den blå pil stående indtil dokumentationen er vurderet. I mange tilfælde vil det enkelte DKU-medlem, selv godkende observationen ud fra den indhentede dokumentation, hvorefter pilen forsvinder. Dette sker ikke med det samme, da arbejdet med kvalitetsikring foretages af frivillige kræfter, når de har tid.

I tvivlstilfælde vil observationen stå til behandling indtil udvalget er samlet under det årlige møde, og kan vurdere dokumentationen i fællesskab. Sker det, at udvalget ikke finder omstændigheder eller dokumentationen fyldestgørende for en given observation, bliver den "personliggjort". Det vil sige at observatøren stadig kan finde den under "Mine observationer", men at fundet ikke længere vil figurere i de offentligt tilgængelige data. I disse tilfælde kontaktes observatøren om afgørelsen. Dette kan ligeledes ske med forsinkelse. I tvivlstilfælde har det enkelte medlem ikke mandat til at personliggøre observationer udenom udvalget.

DOF forbeholder sig retten til - i yderste konsekvens - at inaktivere brugere, der har et gentaget, usædvanligt højt antal udokumenterede og dokumentationskrævende observationer i DOFbasen, som DKU er nødsaget til at behandle, særligt i tilfælde hvor der ikke reageres på henvendelserne fra DKU.

    HVAD SKAL JEG HUSKE VED INDTASTNING AF USÆDVANLIGE OBSERVATIONER?  

Om du indtaster en nationalt eller regionalt sjælden fugl, en årstidsmæssig afviger eller et usædvanligt stort antal, skal du altid huske, at dit fund er af betydning for vores viden om Danmarks fugle. Derfor er det vigtigt at:

Lave et baggrundscheck ved usædvanlige forekomster. F.eks: Er der set andre Løvsangere i Danmark endnu i år?
Forholde sig selvkritisk ved usædvanlige observationer. Så jeg nok på fuglen? Talte jeg grundigt op?
Beskrive præcist hvad der lå til grund for bestemmelsen og/eller metoden for optælling.

    HVAD ØNSKES BESKREVET?  

Indtastede SUB-arter (vises med grøn skrift) bør altid ledsages af en kommentar om fundet/fuglen. På den måde kan DOFbasens brugere se, at der ikke er tale om en fejlindtastning. Sådanne kommentarer må gerne indeholde oplysninger om fuglen(e)s bestemmelse (hvilke kendetegn sås på fuglen), adfærd samt under hvilke omstændigheder fuglen(e) sås.

For nedenstående arter er de bestemmelsesmæssige udfordringer en direkte årsag til, at for mange eller for få indtastninger er med til at tegne et forkert billede af deres forekomst herhjemme. Ved indtastninger af disse arter opfordrer DKU derfor til, at en redegørelse for bestemmelsen altid nedfældes i observationens notesfelt som dokumentation for eftertiden. Dette er gældende for:

Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans)
Blisgås, Grønlandsk (ssp. flavirostris)
Dværggås
Kongeederfugl
Brilleand
Amerikansk Sortand
Hvidøjet And
Amerikansk Krikand
Lille Stormsvale
Kohejre
Sort Ibis
Topskarv (uden for Skagen)
Stylteløber
Stribet Ryle
Tredækker
Damklire
Middelhavssølvmåge (kræver foto)
Sandterne
Lille Skrigeørn
Rødrygget Svale
Buskrørsanger (kræver foto/lydoptagelse)
Fuglekongesanger
Brun Løvsanger (kræver foto/lydoptagelse)
Gransanger, Sibirisk (ssp. tristis)
Rosenstær
Sydlig Nattergal
Hvidhalset Fluesnapper
Vindrossel, Islandsk (ssp. coburni)
Markpiber
Citronvipstjert
Hortulan
Dværgværling

Det samme gør sig gældende for fund af sjældne ynglefugle uden for deres udbredelsesområde, f.eks Hedehøg, Hvidbrystet Præstekrave og Toplærke. Endelig skal årstidsmæssigt afvigende fund (vises med blå skrift) dokumenteres.

SU-arter og -racer (vises med rød skrift) skal beskrives til og godkendes af DOF's sjældenhedsudvalg senest et år efter observationsdatoen, for at de kan forblive offentlige i DOFbasen.

Sidst, men ikke mindst, er det altid værd at huske, at beskrivelser af usædvanlige fund er lærerige - både for de observatører der skriver dem, og for de brugere der læser dem.

    HVEM SIDDER I DKU?  

DKU er sammensat af en række feltaktive ornitologer, der selv er brugere på DOFbasen. Det tilstræbes at medlemmerne repræsenterer alle lokalafdelinger, således at sagsbehandlingen foretages af folk med lokalkendskab til fuglene og lokaliteterne.

Kvalitetsudvalget består af følgende personer:

Asger Lykkegaard Møldrup Lystrup
Christian Glahder Blovstrød
David Manstrup Esbjerg
Henrik Böhmer Esbjerg V
Jacob Sterup Odder
Jan Kiel Skælskør
Jens Søgaard Hansen Vanløse
Kenneth Bach Christensen Aalborg SØ
Kristian Birchvald Christensen Kolding
Michael Mosebo Jensen Middelfart
Morten Jenrich Hansen Viby J
Morten Kofoed-Hansen Nærum
Ole Zoltan Gøller Tjæreborg
Troels Eske Ortvad København

Du kan kontakte DKU via e-mail.

    KVALITETSSIKRING AF IKKE-FUGLE I DOFBASEN  

Det er muligt at indtaste andet end fugle i DOFbasen. Fx kan alle pattedyr, padder og krybdyr, der er registreret vildt i Danmark indtastes. Derudover en lang række sommerfugle og natsværmere.

Også disse ønskes kvalitetssikret, og fra marts 2022 er der etableret en undergruppe i DKU, der varetager denne opgave. Den består af Jens Søgaard Hansen og Morten Kofoed-Hansen. De kan kontaktes via denne e-mail.
(0.005 sekunder)