TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 14 fuglearter (og racer), som er registreret fra Skalmør Odde. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Skarv(Phalacrocorax carbo)(4/9)
Fiskehejre(Ardea cinerea)(3/7)
Knopsvane(Cygnus olor)(1/3)
Grågås(Anser anser)(1/11)
Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota)(Branta bernicla hrota)(4/259)
Gravand(Tadorna tadorna)(1/2)
Gråand(Anas platyrhynchos)(1/3)
Strandskade(Haematopus ostralegus)(2/4)
Stor Præstekrave(Charadrius hiaticula)(1/2)
Vibe(Vanellus vanellus)(1/1)
Storspove(Numenius arquata)(2/6)
Sølvmåge(Larus argentatus)(1/2)
Splitterne(Thalasseus sandvicensis)(1/17)
Landsvale(Hirundo rustica)(1/1)

(0.003 sekunder)