Almindingen

Status
Status for nogle af udpegningsarterne i IBA-80 Almindingen 2005.

Hvepsevåge:
Redeoptælling gav kun én relevant rede som, viste sig at være beboet af musvåge i 2005. Per Bomholt har inventeret arten ultimo juli og skønner, at der er op til to par i hele området. I Ølene er der et muligt par, og en overflyvende fugl er set i yngleperioden i det centrale område.

Rød Glente:
Der er ikke registreret ynglen af arten i selve IBA-området. Arten har været flittigt eftersøgt.
I selve IBA- området kun set overflyvende eller fouragerende i Øleneområdet.
Per Bomholt har afholdt to kurser for caretakerne, specielt med fokus på Rød Glente.
Arten antages ikke at yngle i selve IBA-området. Der er registreret et muligt ynglepar umiddelbart syd for området og et sandsynligt par nord for.
Bornholm burde iflg. Per Bomholt kunne bære 6 -7 par. Han skønner, at arten etablerer sig i småskove udenfor IBA-området på nordvestøen i nærheden af marker med høslet og/eller fjerkræfarme.

Rørhøg:
Arten er overvåget passivt og registreres næsten i alle områdets større moser. I Ølene anslås bestanden til 3 par. Der har netop her været en livlig diskussion om antallet af ynglepar; men da en han godt kan have flere hunner, kan det være vanskeligt at afgøre det præcise antal par. Op til 5 ynglekuld i Ølene har været nævnt.
Arten er ved eftersøgning i den vestlige del af IBA-området også fundet i en lille moselokalitet inde i tæt skov. Arten yngler typisk i rørskovszonen i de store moser, men antages også at yngle på lokaliteter i det åbne landskab i nærheden af IBA- området.
Den samlede bestand i hele IBA- området anslås til 8 – 10 par. Arten er i fremgang.

Trane:
Tranen er overvåget passivt i de allerede kendte kerneområder som Bastemose, Svinemose, Ndr. Åsedam , Vallensgårdsmose og Ølene. Arten er derudover eftersøgt på mulige ynglelokaliteter. Et sikkert ynglepar blev set i området syd for Bodilsker Plantage på grænsen til IBA–området. Et muligt ynglpar ved Røverkær etablerede sig ikke. Derudover har der været en intensiv eftersøgning i Øleå området og omkring Hvide Dynder i Bodilsker Plantage, hvor fugle er iagttaget i yngleperioden. Der er dog ikke registreret sikker ynglen.
Den totale bestand i IBA-80 anslås til 8 par. Arten skønnes at være i fremgang i området. Det skal dog nævnes, at en del ikke-ynglende fugle holder til i området i løbet af sæsonen.

Perleugle:
Arten har været eftersøgt i det tidlige forår med et begrænset udbytte. Ingen perleugler er konstateret. Der har været lyttet intensivt på enkelte ideelle nætter ved fuldmåne i januar, februar og marts uden resultat. Arten synes at være i tilbagegang. Det skyldes måske mangel på egnede redesteder, og at Bornholm er i udkanten af udbredelsesområderne. Der er opsat redekasser i området, ved kontrol af disse er der ikke konstateret ynglen. Arten bør eftersøges grundigt de kommende år.
Natravn :
Trods intens eftersøgning på ideelle aftener/ tidlig nat, er det ikke lykkedes at registrere arten i IBA-området. Muligvis er arten overhørt pga. massiv kvækken af frøer, og er muligvis ikke så hørbar som vi troede. Der skønnes at være flere velegnede lokaliteter for arten i området.


Sortspætte:
Ingen observationer af ynglende fugle i hele IBA-området. Iflg. Dofbasen er kun én fugl hørt 27/4 i selve IBA 80.
Arten er gået drastisk tilbage på hele Bornholm de seneste år og registreres kun med ganske få individer på kystnære lokaliteter. Der er tilsyneladende ikke produceret afkom de seneste 5 - 10 år, og den ekstremt lille bestand består af gamle individer.
Fødemulighederne skønnes at være de samme som tidligere, hvor bestanden var mellem 35 – 40 par. Det skønnes, at hele bestanden på Bornholm nu er på max. 5 par.
Bestanden er tilsyneladende på vej til at uddø, hvis der ikke sker en genindvandring!

Rødrygget Tornskade:
Arten optræder på egnede lokaliteter over hele IBA- området. Der er sandsynligvis en bestand på mindst 15 par. En koordineret IBA tælling for hele lokaliteten i den kommende ynglesæson vil være ønskelig.


Denne sammenstilling af optællingerne i hele IBA-80 Almindingen er lavet på grundlag af område-caretakernes vurderinger af antallet af ynglepar, turrapporter, pers. meddelelser og DOF-basen.

Rønne den 16/12 2005
Per C. Pedersen
Lokalitetskoordinator.
Fakta
Kommune: Bornholm
Areal: 7286 hektar
Ejerforhold: SNS, Bornholms Regionskommune og private.

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Gødskning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 122
Sidste måned: 299

Link til denne sideNæste lokalitet