Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Almindingen


Kortet viser fordeling af 370 ruter fra ynglefugle-punkttællingerne i 2006. Alle områder med mere end 10 km til en punkttællingsrute er markeret med farve.

Sidste nyt
22-12-2008: Perleuglekasser i Rø Plantage

5 artscaretakere for Perleugle, Thomas Christensen, Anders Hartmann, Johanna Hartmann, David Nestved og Hanne Tøttrup, satte d. 29/11 5 perleuglekasser op i Rø Plantage af den type, der bruges i Schleswig-Holstein, dvs. kasser, der er fremstillet af udhulede træstammer. Sidste år blev 6 kasser af tilsvarende type sat op i Aaker Plantage og Pedersker Plantage.
Tilladelse til opsætningen i Pø Plantage var blevet indhentet hos Skov- og Naturstyrelsen, som ligeledes havde udstedt speciel køretilladelse til os i denne sammenhæng.
Kasserne blev hængt op på biotoper, der bestod af høje grantræer, mindre gran- og løvtræer, lysninger og fugtige områder, hvilket er den biotopstype, Perleuglen foretrækker.
Alle positioner blev efterfølgende GPS’et og plottet ind på kort, dels til orientering til SNS, dels til eget brug ved kontrol af kasserne.22-05-2008: Perleugle kassetjek

Jeg vil lige orientere om, at vi i går var 5 personer, der var i Pedersker/Åker Plantage og foretage perleuglekasseobservationscheck. Mogens, Anders, Else, David og jeg sad ved hver vores kasse i 1½ time uden at observere nogen som helst perleugleaktivitet. Da der med det samme kom en stær ud fra den første kasse, jeg sad ved (på Sterupsvej) og der lød ungepippen fra dens indre, fortsatte jeg til en anden kasse. På den måde blev alle 6 kasser dækket ind. Hvis Perleuglen har ynglet på lokaliteten i år, må det tilsyneladende have været i et naturhul.

Hanne Tøttrup


21-04-2008: Til alle, der lytter efter Perleugle!Hvis du tager ud i denne tid for at lytte efter Perleugle, vil jeg gøre opmærksom på, at erfaringer fra Schleswig-Holstein viser, at imitation kan have særdeles uheldige konsekvenser.Overordnet må stemmeimitation/båndafspilning frarådes. Dette kan dog bruges en enkelt gang i områder, hvor man ikke i forvejen ved, at der er Perleugle, men det frarådes, når man ved, at den er hørt på det pågældende sted. Det skyldes, at man i Schleswig-Holstein har erfaring med, at uglerne kan skræmmes væk af en ny indtrængende ”rival”. Samtidig med kan det være en alvorlig stressfaktor for Perleuglen. De steder, hvor Natuglen forefindes, har man tillige oplevet, at Perleuglen er faldet som bytte for Natuglen i den forvirring, der opstår, når Perleuglen hører en fremmed ugle inden for sit territorium.Det vil selvfølgelig være vigtigt at melde det i DOF-basen eller til mig, hvis der er benyttet stemmeimitation/båndafspilning og på hvilket tidspunkt, dette er gjort, for at kunne borteliminere eventuelle ”falske” ugler, der er blevet indrapporterede.Hanne Tøttrup
hanne.toettrup@c.dk08-03-2008: Ture i Caretakergruppe 3.
Hermed den kalender vi aftalte:Dag Dato Tid Mødested Hvad skal vi måske opleveTirsdag 25.03.08 Kl. 20.00 Stakitfabrikken Almindingen Perleuglelyt med uglegruppen.Lørdag 05.04.08 Kl. 08.00 Rømersvej Traner / Se på Bodilsker og Povlsker Plantage.Lørdag 10.05.08 Kl. 07.00 Rømersvej Ynglende Rørhøg – IBA optælling af denne art.Søndag 15.06.08 Kl. 06.00 Rømersvej Ynglende HvepsevågeSøndag 13.07.08 Kl. 14.00 Rømersvej Rødrygget Tornskade – HvepsevågePeter Holm-Jensen


15-02-2008: Kære caretakere!
Så er det igen tid til at lytte efter perleugle og jeg vil foreslå et par fællesarrangementer for de caretakere, der har mulighed for at deltage, på følgende 2 datoer:

Mødested: P-plads ved stakitfabrikken ved Koldekilde i Almindingen. Onsdag d. 20/2 kl. 20.00.
Mødested: P-plads ved stakitfabrikken ved Koldekilde i Almindingen. Tirsdag d. 25/3 kl. 20.00.
Udfra antallet af fremmødte, vil vi aftale, hvordan vi fordeler os i det samlede caretakerområde.
I tilfælde af dårligt vejr, bliver arrangementet aflyst. Ring i tvivlstilfælde til mig på tlf. 56 44 11 58 eller mobil 20 27 01 58.

Med venlig hilsen
Hanne Tøttrup


16-08-2007: Kære deltagere i caretakerprojektet .

I indbydes hermed til et fællesarrangement der byder på information fra projektkoordinator Thomas Vikstrøm, tur i IBA-80 og mad.

torsdag den 30. august kl. 17 - ca. 21.

Mødet starter kl. 17 på Østre Skole, Pingels Alle 31 i Rønne .
Vi starter i kantinen, indgang gennem skolegården.

Program :

kl. 17 - 18 Thomas informerer om nyt fra caretakerprojektet

kl. 18 - 18.30 Spisning og hyggeligt samvær.

18.30 - ca 21 Tur til en spændende lokalitet i IBA-80.


Da projektet byder på mad og drikkevarer, skal du tilmelde dig til undertegnede senest tirsdag den 28. august. på per.unna@mail.tele.dk eller tlf. 56955828


Med venlig hilsen
Per


17-05-2007: PUNKTTÆLLINGER

Vil du være med til at skabe viden om de danske ynglefugle?
I disse dage sender vi punkttællingsmateriale ud. Hundredvis af frivillige tæller fugle på deres punkttællingsruter og er derved med til at samle data ind, så vi får viden om, hvordan det går for de
almindelige danske ynglefugle. Vi anvender punkttællingerne, når vi ønsker at vide, hvordan
bestandsudviklingen har været for en enkelt art, eller hvordan det går for fuglene i en bestemt
naturtype, og de danske punkttællinger anvendes både på dansk og på europæisk plan.
Du kan også være med.
Det er helt afgørende for undersøgelsen, at de mange frivillige deltager år efter år. Kender du de
almindelige fugle i en naturtype, hvor du færdes, og har du lyst til at bruge en morgen i felten i
”fuglenes tjeneste”, kan du også være med.
Kortet viser fordelingen af 370 ruter fra ynglefugle-punkttællingerne i 2006. Der er rapporteret
enkelte ruter efter at kortet er blevet udarbejdet. Alle områder med mere end 10 km til en
punkttællingsrute er markeret med farve.
Vi dækker hele landet med tællingerne, men nogle egne er ringere dækket end andre. På kortet
herover kan du se, hvor der især er behov for nye ruter/deltagere. Med rød farve har vi markeret de
områder, hvor der er over 10 km til nærmeste punkttællingsrute, og det afslører tydeligt, at der er
områder i alle lokalafdelinger, der mangler deltagere.
Bornholm
Centrale og nordlige dele
Hvordan kommer jeg i gang?
Læs mere om punkttællingerne på www.dof.dk/punkt , hvor du bl.a. kan finde en vejledning i,
hvordan du skal komme i gang med at tælle, se en oversigt over lokale koordinatorer samt se den
nye rapport, der netop er sendt ud til alle punkttællere.
Materiale kan rekvireres ved undertegnede i Fuglenes Hus.
Henning Heldbjerg
Henning.heldbjerg@dof.dk
33283827


12-05-2007: TUR TIL UDKÆRET

Vi mødtes ved grusgraven kl. 6.00 ( Klaus, Ole Steen, Ole Leegård og Susanne ) og i grusgraven fandt vi Lille Præstekrave på rede og i de ca. 2,5 time vi var der, kom hannen jævnligt flyvende fra Udkæret og til grusgraven og retur. I grusgraven så vi også Vendehals. Vi stillede os mellem grusgraven og Udkæret og det var godt vejr men meget koldt. Ved vandet så vi : Gærdesanger, Tornsanger, Hvidklire, Tinksmed 3, Pibeand 1 han, Skeand 1 han, Gul hvipstjert (thunbergi) 3, Strandskade 4, den ene på rede, Gråand med 6 pull., men en Krage tog 1 og så var der 5, Rørhøg 1 han, Krikand 1 par, Fjeldvåge, Mudderklire 2, Grågås 61, Vibe ca. 15, Bysvale 1, Landsvale flere, Skovskade 1, Ravn hørt, Munk, Sølvmåger, Hættemåger og Skarv 1. Da vi skulle gå, kom der lige 1 Fiskeørn. Det var helt perfekt, hvis bare det havde været lidt varmere.
Hilsen Susanne.


02-02-2007: MØDE MED DEN NYE SKOVRIDER

Jeg har som medlem af lokalbestyrelsen og som lokalitetsansvarlig været til møde med skovrider Søren Friise og skovfoged Tommy Hansen, Skov og Naturstyrelsen - Bornholm.
Mødet forløb meget positivt og med en god dialog.
Vi orienterede om caretakerprojektets status på Bornholm, bl.a. kom vi ind på status for projektarterne, deres levesteder og ynglesucces.
Vi fik en orientering om nye tiltag vedr. naturnær drift, forbedring af naturforholdene og naturformidling i Almindingen.
Per C.Pedersen


29-10-2006: EN LILLE GOD HISTORIE:

I Poulsker og Bodilsker plantager, der udgør ca. 960 ha. af IBA -80 Almindingen, sker der noget. Som det sikkert vil være mange bekendt, er disse plantager købt af Lars Wilhjelm A/S.

Det var ikke en lille overraskelse at Lars Wilhjelm opfordrede til et møde med os i foråret 2006. Dette møde blev afholdt hos Jens Christensen, hvor også Per C. Pedersen var med. Her fremlagde Lars Wilhjelm sine ideer med området, samt efterlyst visioner fra vores side. Lars Wilhjelm skjulte ikke formålet med, hvorfor han havde købt plantagerne, men lagde samtidig op til et samarbejde med alle interesseorganationer på området.

Dette udmøntede sig i et indlæg der blev fremlagt af Jens på et senere møde på Natur Bornholm.

Ved det første møde lovede Lars Wilhjelm bl.a. at fortælle os hvilke skovparter der skulle arbejdes i, således at vi havde mulighed for en gennemgang af området inden de store maskine påbegyndte deres arbejde. Samtidig lovede vi en tilbagemelding af evt. fund, til Lars Wilhjelm, så der kunne tages behørigt hensyn til disse.

Den 3. oktober fik jeg således en mail fra Lars Wilhjelm, der fortalte om hvilke skovparter der skulle fældes her i efteråret / vinteren.

Dette må være et godt eksempel på samarbejde imellem nye ejere og gamle brugere af naturen på Bornholm.Til dem der ikke kender området består det til en stor del af rødgran og atter rødgran, hvilket jo ikke indbyder til den store mangfoldighed af dyr og planter. Tirsdag her i efterårsferien drog Per C. Pedersen – Torben Ethelberg – Tom Andersen og undertegnede så på skovtur. Vi fandt intet af betydning.

Hanne Tøttrup blev ligeledes kontaktet for evt. ugleobs i området.

En af de store fordele for os er, at vi bliver ”tvunget” ud i nogle hjørner som vi ellers ikke normalt ville opsøge. Dette har givet os et kendskab til nogle lokaliteter der vil være interessante i vort fremtidige arbejde i området.

Peter Holm Jensen


Se alle nyheder fra Almindingen
Fakta
Kommune: Bornholm
Areal: 7286 hektar
Ejerforhold: SNS, Bornholms Regionskommune og private.

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Gødskning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 128
Sidste måned: 204

Link til denne sideNæste lokalitet