Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Karrebæk, Dybsø & Avnø Fjorde


Udsigten fra flyvertårnet mod vest.Her ses en af de nye søer.Foto Finn Jensen

Avnø,Svinø Vig og Avnø Røn.
Kreaturafgræsset overdrev med våde strandenge og strandsumpe. Mange loer og en stor lagune. Et fugletårn i østkanten af Nokkeskoven med udsigt over den sydøstlige del af Avnø fjord og Mulvigen.Desuden er det gamle kontroltårn meget brugbart i alt slags vejr.Her kan man altid finde læ.

Avnø blev fredet i juni 2002. Skov og Naturstyrelsen har tilsynet.Har tidligere været brugt som militær flyveplads.Nu er der Naturskole i bygningerne ved tårnet og der er ansat en naturvejleder.

Naturgenopretning i form af 3 hovedvandhuller og flere mindre.
Vandhullerne er opstået ved nogle mindre udgravninger og skrab med gravko.
Derudover er flere af drænene slået i stykker hvilket også giver en del vand på arealet.Vandhullerne veksler i vandstand og kan tørre ud på visse tider af året.Dog er det kun de små vandhuller der er tørret ud i 2006.Der foretages høslet fra midt i juli på Avnø arealet.

I efteråret 2011 blev der etableret en Fugleø "Klydeøen". Det skete i forbindelse med forbedringer af digerne i området.

Ynglefugle :

Fiskehejrekoloni i skoven, Knobsvane, Grågås, Gråand, Skeand, Atlingand, Knarand, Strandskade, Klyde, Stor Præstekrave, Lille Præstekrave, Vibe, Rødben, Dværgterne, Stormmåge, Rørhøg, Bomlærke og Rågekoloni i skoven.

Mulige nye ynglefugle :

Stor Regnsporve, Almindelig Ryle og Mosehornugle.

Rastende fugle :

Fiskehejre, Knobsvaner, Sangsvaner, Grågås, Canadagås, Mørkbuget Knortegås, Bramgås, Gravand, Pibeand, Krikand, Spidsand, Skeand, Klyde, Hjejle, Strandhjejle, Vibe, Islansk Ryle, Almindelig Ryle, Kærløber, Brushane, Dobbelt Bekkasin, Stor Kobbersneppe, Lille Kobbersneppe, Lille Regnsporve, Stor Regnsporve, Sortklire, Rødben, Hvidklire, Damklire, Havørn, Vandrefalk, Blå Kærhøg, Musvåge, Fjeldvåge, Stor Tornskade, Engpiber, Sanglærke, Tornirisk, Bjergirisk og Snespurv.

Af de lidt mere sjældne gæster skal nævnes :

Sølvhejre, Trane, Dværggås, Rustand, Blåvinget And,Fiskeørn, Sort Glente, Hedehøg, Aftenfalk, Dværgfalk, Mosehornugle, Sorthoved Måge, Dværgmåge, Sibirisk Hjejle, Skovsanger, Græshoppesanger, Skægmejse, Silkehale og Sortspætte.

Adgangs forhold :

Avnø beskues best fra de etablerede stier i området, se informations tavlerne. Der forefindes kort over området i hovedbygningen.

I fuglenes yngletid skal stierne benyttes. Fra flyvertårnet får man et stort overblik over området. Det er også herfra de små søer bedst kan overskues, især i foråret når der er mange vadefugle og ænder der raster her.

Ved Nokkeskoven på den sydlige del ligger shelterne, der kan benyttes til overnatning.
Her er også teltplads, bålplads og grill.

Mod nord ligger Hylteholme med store laguner og småloer. Her er etableret et fugleskjul, hvor hele det nordlige område kan beskues.Det er her de store flokke af gæs, ænder og vadefugle ses.

Hold god afstand, fuglene kan se dig langt væk.
Især i jagttiden er fuglene meget opskræmte og flygter på stor afstand.

Avnø Røn :

Ubeboet holm med store sten og langstrakt sandet kyst som bliver øversvømmet ved højvande.

Avnø Røn har været med i " Projekt Fugle på øer og holme.

Ynglefugle :

Skarv koloni, Knobsvane, Toppet Skallesluger, Strandskade, Klyde, Sølvmåge og Havterne.

Rastende fugle :

Knobsvane, Sangsvane, Canadagås, Toppet Skallesluger, Stor Skallesluger, Blishøne, Havørn, Vandrefalk, mm

Adgangs forhold :

Landgang forbudt i Fuglenes yngletid fra 30/3 - 1/7.

Rønnen overskues bedst fra Avnøs kyst og flyvertårnet på Avnø.

Herude på rønnen holde der Havørne til, især efterår og vinter.Ofte er det yngleparret fra Gavnø og en del omstrejfende ungfugle.

Fakta
Kommuner: Næstved, Vordingborg
Areal: 11480 hektar
Ejerforhold: Private ejere,kun Dybsø og Avnø ejes af staten

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Sejlads
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 220
Sidste måned: 489

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet