TEMA  

Midvintertælling 2013
Rød Glente 2012
Fokusarter 2012
Bramgås 2012
Midvintertælling 2012
Vintermåger 2011
Pibesvane 2011
Engsnarre 2011
Tranetrækket


    TIPS  

Hvis du glemmer din obserkode og/eller dit password kan du vælge linket i menuen, indtaste din e-mailadresse (eller obserkode) og få tilsendt en e-glemt password?mail med din obserkode og link til en side, hvor du kan ændre dit password. Den indtastede e-mailadresse skal være den, du er registreret med i DOFbasen. Hvis du ikke har adgang til den længere, skal du kontakte den centrale koordinator for DOFbasen, se på kontaktsiden

    DANMARKS FUGLE  

Tilfældig art udvalgt fra Danmarks fugle: Spurvehøg    IBA LOKALITETER  

Tilfældig lokalitet udvalgt fra Danmarks vigtigste lokaliteter: Sydfynske Ø-hav

    RØD GLENTE 2012  

Dansk Ornitologisk Forening er i forbindelse med Projekt Fokuseret Fugleforvaltning i gang med at kortlægge Rød Glentes yngleforekomst i Danmark. I den forbindelse vil vi opfordre alle, der har set Røde Glenter til at indtaste deres observationer i DOFbasen, og på den måde hjælpe med at beskytte denne globalt truede art.

Vi er interesseret i så detaljerede oplysninger om glenternes adfærd som muligt for at lokalisere alle ynglepar. Læs derfor følgende hentet fra moniteringsvejledningen for Rød Glente:

"Monitering af Rød Glente sker ved eftersøgning af redelokaliteter i potentielle yngleområder. Eftersøgningen sker bedst ved, at observatøren overskuer de potentielle yngleområder fra en række højtliggende punkter i landskabet. Det bedste tidspunkt at eftersøge ynglepar er i perioden fra ca. 25. marts til 15. april, da fuglene i denne periode er mest tydelige i landskabet. Hunnen opholder sig enten ved reden eller ses flyvende i yngleområdet med hannen, og det er almindeligt at de sammen strejfer rundt i dagtimerne på jagt.
Hannen kan ligeledes ses bringe bytte til hunnen. Det er endvidere i denne periode at hannen kan ses over skoven, stående stille i luften som en drage. Hvis man ser de to fugle kredse over skoven, vil hunnen normalt være størst og oftest kredse under hannen.

Parringer kan i denne tid iagttages mange gange dagligt, og fuglene vil som oftest overnatte sammen nær det foretrukne redested. Derfor kan man med fordel undersøge potentielle lokaliteter morgen og aften. I denne periode høres iøvrigt det høje, spæde to-tonede skrig, som er karakteristisk for arten. Observatøren bør være opmærksom på, at et område kan være besat af flere fugle, hvorfor der bør kigges grundigt på fuglene. Hvis en eller flere af områdets glenter eksempelvis har et karakteristisk fældningsmønster (der typiske vil være fældning af enkelte hånd- eller armsvingfjer), bør dette noteres. Dette er vigtigt for at kunne individbestemme fuglene, så "fremmede" glenter kan adskilles fra det aktuelle ynglepar."

Se også nyhedslink samt projekthjemmesiden.

Lokaliteter med ynglepar af Rød Glente:
?-2011
2012
(0.009 sekunder)