Holmegårds Mose & Porsmose


Mosehornugle er på områdets udpegningsgrundlag.

Studemose (Enge vest for Røde Bro)
Fugtige enge/overdrev og permanente vandhuller. Området støder mod nord og nordvest op til Tuerne og Broksø Fang, og er faktisk den vestligste del af Porsmose.

Engene var tidligere ynglested for mange vadefugle, især viber, men pga. utilstrækkelig eller manglende afgræsning er engene ikke længere så attraktive for vadefuglene. Ynglebestanden af viber er gået tilbage med 90% på mindre end 10 år (Jørgensen, 2006).

Engsnarren er en af karakterfuglene også i Studemose. Der foreligger dog ikke sikkert ynglebevis for Engsnarre, men tilstedeværelse af flere territoriale hanner gennem længere perioder tyder stærkt på, at arten yngler (Jørgensen 2001). Engsnarren er næsten udelukkende registreret i ugræssede områder med græs- og urtevegetation i vekslende højde, og forekomsten er søgt hjulpet på vej ved en bugtning af jydebækken lige sydøst for Røde Bro.

De braklagte, vegetationsdækkede arealer er antagelig forudsætningen for indvandringen af Engsnarre, og status for disse bør derfor opretholdes. Bl.a. er det af stor vigtighed, at vegetationen på disse steder ikke bliver slået om sommeren, men for at sikre områderne mod indvandring af vedplanter, kan der måske stedvis være behov for at vegetationen bliver
slået om efteråret. Det er desuden af betydning, at områderne jævnligt oversvømmes med vand fra Suså (Jørgensen, 2001).

Fakta
Kommuner: Faxe, Næstved
Areal: 1905 hektar
Ejerforhold: Gisselfeld, Holmegård, Broksø

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Opdyrkning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 180
Sidste måned: 240

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet