Holmegårds Mose & Porsmose


Området er en vigtig ynglelokalitet for Gråstrubet lappedykker

Gødstrup Engsø
Gødstrup Sø blev genskabt som permanent vådområde i efteråret 2003 efter at området (Gødstrup Enghave/Taskerne) i mange år havde henligget med store vinter- og forårsoversvømmelser, der blev pumpet væk i løbet af foråret og forsommeren. Den genskabte sø er lavvandet og har et areal på 55-60 ha. Vandarealet veksler i takt med søens vandstand, idet en betydelig del af søarealet har en vanddybde på mindre end 50 cm. I løbet af de år søen har eksisteret som permanent vådområde, er der udviklet rørsump med bl.a tagrør, dunhammer og dueurt langs det meste af bredderne. Selve vandfladen præges i forårs- og sommermånederne af ret udbredte bevoksninger af vandpileurt (Jørgensen, 2006).

Mange vandfugle yngler - eller har yngleforsøg - og søen har potentiale til at blive én af de bedste fuglesøer på Sjælland. Dette gælder bl.a. for Lille lappedykker, Toppet lappedykker, Gråstrubet lappedykker, Sorthalset lappedykker (med op til 42 par, 2006), knopsvane, Grågås, Knarand, Atlingand, Skeand, Blishøne og Hættemåge (Jørgensen, 2006). Gode år er især år, hvor søen har en nogenlunde stabil vandstand i yngletiden.

Gødstrup Sø er en del af EF-Fuglebeskyttelsesområde F-91Fakta
Kommuner: Faxe, Næstved
Areal: 1905 hektar
Ejerforhold: Gisselfeld, Holmegård, Broksø

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Opdyrkning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 182
Sidste måned: 240

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet