Holmegårds Mose & Porsmose


Ynglebestanden af viber er gået tilbage med 90% på mindre end 10 år

Porsmose
Porsmose - 400-500 ha enge - strækker sig fra Røde Brovej (Øst for denne) til Gødstrup og Stoksbjerg omkring Susåen og Jydebækken.

Engene var tidligere ynglested for mange vadefugle, især viber, men pga. utilstrækkelig eller manglende afgræsning er engene ikke længere så attraktive for vadefuglene. Ynglebestanden af viber er gået tilbage med 90% på mindre end 10 år (Jørgensen, 2006).

Porsmose er - sammen med de tilstødende områder i Broksø Fang/Sømose og Broksø Enge - en betydningsfuld rasteplads for svaner, gæs og ænder, især i senvinteren og det tidlige forår. For Sædgås er Porsmose
en af Danmarks vigtigste rastepladser (Jørgensen et al 1994).
Engene i Porsmose er desuden overvintringsområde for et stort antal rovfugle. Antallet veksler i rektion til fødemulighederne (mængden af smågnavere), men i gode år er området tilholdssted for et stort antal Musvåger, Fjeldvåger, Blå Kærhøge og Tårnfalke.

To sjældne arter har i de seneste år ynglet i Porsmose, nemlig Mosehornugle og formentlig Engsnarre. Engsnarren er en af karakterfuglene i Porsmose, og den har her formentlig én af sine få faste ynglepladser. Der foreligger dog ikke sikkert ynglebevis for Engsnarre, men tilstedeværelse af flere territoriale hanner gennem længere perioder tyder stærkt på, at arten yngler (Jørgensen 2001). Engsnarren er næsten udelukkende registreret i ugræssede områder med græs- og urtevegetation i vekslende højde, og forekomsten er søgt hjulpet på vej ved en bugtning af jydebækken lige sydøst for Røde Bro.Fakta
Kommuner: Faxe, Næstved
Areal: 1905 hektar
Ejerforhold: Gisselfeld, Holmegård, Broksø

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Opdyrkning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 170
Sidste måned: 240

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet