Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Gribskovområdet


Rødrygget tornskade, Møllekrog, d. 21. juni 2016. Foto. PEP

Status 2004-2008

NB. Da der er begrænset plads på disse sider, rummer denne side kun oversigter for ynglefugle fra

2008 - 2007- 2006 - 2005 - 2004

Status for årene 2009-2013 - SE siden Status.

____________________________________________


GRIBSKOVOMRÅDET - YNGLEFUGLE 2008

DOF’s Caretakerprojekt for vigtige fuglelokaliteter (IBA).


Under caretakerprojektet har Gribskovgruppen i 2008 registreret ynglefugle i Gribskovområdet, som består af Gribskov, Møllekrogen og Stenholt Mølle, Strødam reservatet, Strødamområdet, Solbjerg engsø, Esrum Møllegård, Hejreholm, Bramaholm samt området ved Gadevang og Teglgård.
Opmærksomheden var på femte år fortsat rettet mod et antal fokusarter, som vi har valgt at følge hvert år. Det drejer sig om de tre udpegningsarter for Gribskovområdet som EU-fuglebeskyttelsesområde Hvepsevåge, Sortspætte og Rødrygget Tornskade og de to truede rødlistearter Svaleklire og Lille Flagspætte.
Vi har i 2008 endvidere fulgt endnu to truede Rødlistearter Krikand (på tredje år) og Rødtoppet Fuglekonge (på fjerde år). Og holdt øje med Rød Glente, som i 2007 ynglede i Gribskov for første gang i nyere tid og forsøgte igen i år. En anden sjælden rovfugl dukkede op i 2008 - Fiskeørn, som gjorde et yngleforsøg i Strødam reservatet. Bjervipstjert, som har ynglet få gange i Møllekrogen, havde to succesfulde ynglepar i Gribskovområdet i 2008, således for første gang i Gribskov.
I 2008 registrerede vi desuden ynglepar af følgende arter, som vi enten som planlagt fulgte tæt eller blev opmærksomme på i løbet af ynglesæsonen: Lille Lappedykker(første bestandsregistrering i projektet), Skarv, Grågås, Rørhøg, Duehøg (tredje år i træk), Musvåge, Isfugl, Skovpiber (første bestandsregistrering i området overhovedet), Skovsanger, Korttået Træløber, Grønsisken.
Det bliver i alt 21 arter, hvis ynglebestand i Gribskovområdet i 2008 er dagsbogførte, sammenstillede og kortlagte. Data er lagt ind på DOFbasen under henholdsvis Bearbejdede ynglepar og IBA-tællinger. I caretakerprojektets første fem år har Gribskovgruppen registreret ynglebestande af 33 arter, 15 af dem i mindst tre år.

Y n g l e f u g l e (første tal angiver sikre og/eller sandsynlige ynglepar, i andet tal indgår også mulige ynglepar).

LILLE LAPPEDFYKKER - 34-36 yp.
(Gribskov 31-32 yp, Strødamområdet 2 yp., Møllekrogen og Stenholt Mølle 1 yp., Kildevænget og Teglgård 0-1 yp).
Første registrering af ynglebestanden i caretakerprojektet. Fuglenes Danmark registrerede 1993-94 max. 11-14 yp. Den markante forskel på tallene kan dels forklares med mere intensiv overvågning under caretakerprojektet, dels med flere nye søer og vådområder i Gribskov.

SKARV - 497 yp. (2007: 577)..
(Møllekrogen 497 yp., optalt af Jörn Eksildsen for DMU 13.05.2008).
Møllekrogen er nu eneste lokalitet i Gribskovområdet med ynglende Skarv, idet ingen ynglefugle i år forekom ved Solbjerg engsø, som endnu i 2007 rummede 6 yp. Bestanden i Møllekrogen mindsker tydeligt: 2006 621 yp. – 2007 571 yp.

GRÅGÅS - 51 yp. (2007 39-42).
(Gribskov 17 yp., Solbjerg engsø 16 yp., Strødamområdet 15 yp., Møllekrogen og Stenholt Mølle 3 yp.).
I Gribskov er der fremgang fra 8 yp. i 2007 til 17 yp. En del af forklaringen kan være den mere intensive overvågning i år af søer og vådområder i skoven. Der er fortsat stabile bestande i engsøerne. Påstande i indlæg i Frederiksborg Amts Avis denne sommer om, at Grågås ikke længere yngler i engsøerne på grund af Mink, har således intet på sig. Næsten alle registrerede yp. er ungeførende par. Sandsynligvis rummer Gribskovområdet desuden et antal ynglepar uden succes, som ikke er blevet registreret.

KRIKAND - 8-11 yp. (2007 4-10 yp.).
(Gribskov).
Alle i Gribskov. To sikre yp. – hunner med pulli – i Sandskredssøen. Seks sandsynlige yp. fordeler sig på seks andre søer i skoven. Der har været særlig grundig dækning af søer og vådområder i skoven i år. Talrige observationer af K. i engsøerne har ikke indikeret ynglen og ses udelukkende som rastende fugle.,

HVEPSEVÅGE - 17-18 yp. (2007 12-16).
(Gribskov 16-17 yp., Strødam reservatet 1 yp.).
Udpegningsart for fuglebeskyttelsesområdet. Tre redefund, de øvrige yp er territoriehævdende fugle. Bestanden af H. er stabil, sandsynligvis i fremgang. Tallene fra 2008 er de højeste, som er noteret for H. i Gribskovområdet.

RØD GLENTE - 1 yp. (2007 1).
(Gribskov).
Yngleparret i 2007 var det første i Gribskov i nyere tid. I år byggede parret en ny rede, ca. 75 m fra sidste års rede. Forlod reden i løbet af foråret. Ingen indikation på yngel. NB. Fældning af træer i området i yngletiden.

RØRHØG - 1-2 yp. (2007 0-1).
(Gribskov 1 yp., Strødamområdet 0-1 yp.).
Et yp. i Maglemosen, Harager hegn, ny ynglelokalitet for arten. Og sandsynligvis det første yp. i Gribskov. I Strødamområdet blev både han og hun set i yngletiden, men der er ingen indikationer på yngleforsøg. Seneste sikre yngleforekomst af arten på lok. var i 2004.

DUEHØG - 20-21 yp. (2007 14-15).
(Gribskov 19-20 yp., Strødam reservatet 1 yp.).
Efter tre års tællinger og kortlægning af reder er der stor sandsynlighed for, at årets tal giver et dækkende billede af bestanden i Gribskovområdet. Tallet for 2008 er rekordnotering for ynglepar af Duehøg i Gribskov.

MUSVÅGE - 66 yp.
(Gribskov 63 yp., Esrum Møllegård 1 yp., Strødamområdet 1 yp., Bramaholm 1 yp.).
Første registrering af ynglende M. i caretakerprojektet. Fuglenes Danmark 1993 47 yp. og 1994 50 yp., kun Gribskov.
Det drejer sig om sikre (redefund, udfløjne unger) og sandsynlige (territoriehævdende, parringsflugt) ynglepar. Optællingen er understøttet af en omfattende vinterregistrering af rovfuglereder. Bestanden må vurderes som stabil, muligvis en lille fremgang.

FISKEØRN - 1 yp.
(Strødam reservatet).
Efter mange års observationer af F. i Gribskovområdet i yngletiden, registreredes i år det første ynglepar. Parret byggede rede i det lukkede Strødam reservat og opholdt sig på/ved reden og i området i hele yngletiden. Ingen indikation på yngel, det blev ved forsøget. Eneste redefund i Øst-Danmark.

SVALEKLIRE - 22-24 yp. (2007 17-20).
(Gribskov ).
Efter tre år i træk med 17 sikre/sandsynlige yp. en pæn stigning og rekordnotering for S. i Gribskov. Det kan forklares med flere vådområder i skoven. Gribskov er fortsat et kerneområde for S. i Danmark.

ISFUGL - 0-2 yp. (2007 1-4).
(Møllekrogen og Stenholt Mølle 0-1 yp., Strødamområdet 0-1 yp.).
Observationer i Møllekrogen og ved Pøleåen i Strødamområdet er mulige ynglepar men ingen indikationer på yngel. NB. En udgravet rede med æg blev fundet i en skrænt ud mod Esrum sø i den nordlige del af Nødebo. Nødebo er omgivet af IBA Gribskovområdet men indgår imidlertid ikke i fuglebeskyttelsesområdet.

SORTSPÆTTE - 6-10 yp. (2007 14-18).
(Gribskov).
Udpegningsart for fuglebeskyttelsesområdet. Det markant laveste antal yp. i caretakerprojektets foreløbige fem år, hvor bestanden ellers har svinget omkring 15 yp. Flere par synes at have forladt kendte territorier og er ikke genfundet. Ellers umiddelbart ingen forklaringer på årets lave tal.

LILLE FLAGSPÆTTE - 6-8 yp. (2007 4-6).
(Gribskov 5-6 yp., Strødam reservatet 1 yp., Møllekrogen og Stenholt Mølle 0-1 yp.).
L.F. har fortsat en lille men stabil bestand i Gribskovområdet. Årets tal er tilmed rekordtal for L.F. i Gribskov.

SKOVPIBER - 44 yp.
(Gribskov).
Første kendte optælling af arten i Gribskovområdet. De fleste observationer drejer sig om syngende og/eller territoriehævdende fugle. De fleste fugle er observeret i centrale dele af Gribskov, der er ingen fund uden for Gribskov eller i skovens yderområder som Harager hegn, Strøgårdsvang og Stenholtsvang.

BJERGVIPSTJERT - 2 yp.
(Gribskov 1 yp., Møllekrog og Stenholt Mølle 1 yp.).
Ynglede i Gribskov ved St. Fønstrup dam/Fønstrupbækken. Første kendte yngleforekomst af B. i Gribskov. Ynglede i M. og St.M. ved Stenholt Mølle, hvor B. har ynglet flere gange, første gang 1974, senest 1995. Begge yp. havde ynglesucces med udfløjne unger medio maj.

SKOVSANGER - 96 yp. (16-22).
(Gribskov 95 yp., Strødam reservatet 1 yp.).
S. fluktuerer meget i bestandstørrelse. I caretakerprojektet er S. optalt i fire af de fem forløbne år med disse tal: 2004 69 – 2006 158 – 2007 16-22 – 2008 96. Det drejer sig altovervejende om syngende fugle. Forhold i vinterkvarteret og under træk spiller utvivlsomt en afgørende rolle for svingningerne.

RØDTOPPET FUGLEKONGE - 12 yp. (9-10).
(Gribskov).
Et yp. er set med unger, alle øvrige er syngende fugle. Siden 2006 registreres årligt i Gribskov omkring 10 syngende fugle, hvoraf et antal kan være enlige hanner, da Gribskovområdet ligger på grænsen for R.F.’s forekomst.

KORTTÅET TRÆLØBER - 1 yp. (2007 0).
(Gribskov).
Registreret som ynglefugl i Gribskov for første gang i 2005. Dette er andet ynglefund og på samme lok. som i 2005 - Dronningens Bøge. I juni set fouragerende ad. med juv. fugl, på anden dato hørt syngende fugl i samme område.

RØDRYGGET TORNSKADE - 97-100 yp. (2007 109-119).
(Gribskov 95-98 yp., Møllekrogen og Stenholt Mølle 1 yp., Strødam reservatet 1 yp.).
Udpegningsart for fuglebeskyttelsesområdet. Næsthøjeste antal yp. i caretakerprojektets forløbne fem år og i øvrigt nogen sinde for så vel det samlede Gribskovområde som for kerneområdet Gribskov. Rekordtallet fra 2007 og dette års tal indikerer en fast ynglebestand på omkring 100 par for tiden. Gribskovområdet er et kerneområde for R.T. i Øst-Danmark.

GRØNSISKEN - 27 yp. (2007 4-10).
(Gribskov).
Par i yngletiden og/eller syngende fugle. Mere end halvdelen af fuglene er set/hørt i den centrale del ag Gribskov. Bestanden af G. varierer meget, afhængigt af antallet af vintergæster den foregående vinter. Under Fuglenes Danmark blev der i Gribskov i 1993 registreret 0-1 yp. men i 1994 18 yp.


______


Gribskovgruppen bestod også i 2008 af: Alexander Lee, Herlev - Arne Olesen, Nødebo - Per Ekberg Pedersen, Hillerød - Peter Petersen, Hillerød.


September 2008

ARNE OLESEN, koordinator for Gribskovgruppen.
Baunevænget 106, Nødebo - Tel. 48 48 52 68.
Mail: rosenfeldt@olesen.mail.dkFor nyere tællinger, se siden Status. For tællinger fra 1900-tallet, se Tællinger 1900-tallet.


____________________________________________


GRIBSKOVOMRÅDET -
YNGLEFUGLE 2007.

D.O.F.’S Caretakerprojekt for vigtige fuglelokaliteter (IBA).Under Caretakerprojektet har Gribskovgruppen i 2007 registreret ynglefugle i Gribskovområdet, som består af Gribskov, Møllekrogen, Strødam reservatet, Strødamområdet, Solbjerg engsø, Esrum Møllegård, Hejreholm, Bramaholm samt områder ved Gadevang og Teglgård.
Opmærksomheden er fortsat primært rettet på de arter, som indgår i udpegningsgrundlaget for Gribskovområdet som EU- fuglebeskyttelsesområde nr. 108: Hvepsevåge, Plettet Rørvagtel, Sortspætte, Rødrygget Tornskade. Med særlig opmærksomhed følges desuden arter, for hvem Gribskovområdet er et kerneområde i deres danske udbredelse: Svaleklire, Lille Flagspætte, Rødtoppet Fuglekonge. Nogle år dukker der mere eller mindre uventet interessante fugle op, som ikke optræder på arbejdsplanen. I 2007 var det Rød Glente, som efter mere end 100 års fravær atter ynglede i Gribskov. Endvidere registreres andre karakterarter og/eller i området ret sjældne fugle løbende eller for et enkelt år eller to. I 2007 drejede det sig om: Toppet Lappedykker, Skarv, Grågås, Krikand, Rørhøg, Duehøg, Vibe, Dobbeltbekkasin, Isfugl, Bynkefugl, Rødstjert, Græshoppesanger, Skovsanger, Broget Fluesnapper, Ravn, Grønsisken.
Dermed er antallet af registrerede arter i Gribskovområdet i 2007 på 24. Efter oversigten redegøres kort for et antal arter, som har forekommet i området men efter al sandsynlighed ikke ynglet.
Gribskovgruppens observationer er dagsbogsførte og kortlagte og til sidst sammenstillet, de kan være suppleret med data fra andre observatører, hentet fra DOFbasen.

Ynglefugle (første tal angiver sikre og/eller sandsynlige ynglepar, i andet tal indgår også mulige ynglepar).

TOPPET LAPPEDYKKER - 22-25 yp. (2006: 20).
(Møllekrog 21-22 yp. - Strødamomr. 1-2 yp. - Solbjerg engsø 0-1 yp.).
Det er forsat Møllekrogen, som er kerneområde for T.L. i Gribskovområdet, men ynglesuccesen var meget ringe, kun 3 kuld unger er set, et ugegammmelt kuld så sent som 5. september.

SKARV - 577 yp. (2006: 646 ).
(Møllekrog 571 yp., optalt af Jörn Eskildsen for DMU - Solbjerg engsø 6 yp.).
Der er få træer og næsten ingen redemuligheder tilbage i Solbjerg engsø. I Møllekrogen fortsætter S. krebsegangen fra de foregående år med en tilbagegang på 65 reder i.f.t 2006 – og hele 187 i.f.t topåret 2004.

GRÅGÅS - 39-42 yp. (2006: 28).
(Gribskov 8-9 yp. - Møllekrog 2 yp. - Strødamomr. 18 yp. - Solbjerg engsø 11-13 yp.).
Fremgangen fra 2006 ligger i dels Strødamomr. med 5 yp. mere og dels i Gribskov, hvor der i 2006 kun blev registreret 2 yp. I år er ynglende G. fundet i syv af skovens søer/moser, som for flertallets vedkommende hører til de regelmæssigt besøgte. Altså er arten ikke overset i de foregående år.

KRIKAND - 4-10 yp. (2006: 1).
Efter kun at have været observeret med et enkelt yp. med års mellemrum, således sidst i 2006, har K. i år vist sig i yngletiden i fem af Gribskovs søer, flest i Sandskredssø med 2, måske 5 yp. Andre sikre/sandsynlige yp. sås i Toggerup mose og Rødedam. Større opmærksomhed på arten efter ynglefundet i 2006 kan forklare noget af fremgangen.

HVEPSEVÅGE - 12-16 yp. (2006: 11-12). Udpegningsart.
(Gribskov 11-15 yp. - Strødam reservatet 1 yp.).
Årets resultat svarer til tallet fra 2004 og med tanke på de fire mulige yp. nærmer vi os tallet 15 fra 2005. I Gribskov blev der gjort tre, måske fire redefund, de øvrige yp. drejer sig om territoriehævdende fugle og/eller par i yngletiden. Bestanden er stabil og ligger klart højere end de 7-10 yp., som blev registreret af Rovfuglegruppen under Fuglenes Danmark 1993-94.

RØD GLENTE - 1 yp. (NY ynglefugl for området). DATSY-art.
De foregående år er der set enkelte fugle i Gribskovområdet i yngletiden men ingen tegn på ynglen.
Men i år kom det første ynglefund i Gribskov i mere end 100 år. Parret ynglede i en ældre bevoksning af eg og bøg i den nordlige del af skoven og fik to, måske tre unger. Fundet er fotodokumenteret. Fundet falder i tråd med en god fremgang for R.G. i Sydsjælland.

RØRHØG - 0-1 yp. (2006: 0).
(Strødamområdet). Der foreligger enkelte obs. af ad. i yngletiden men ingen indikationer på ynglen.

DUEHØG - 14-15 yp. (2006: 6-7).
(Gribskov 13-14 yp. - Strødam reservatet 1 yp.).
Vi indledte registrering af D. i 2006, hvorfor dette års tal ikke kunne forventes at være dækkende. Den fortsatte systematiske kortlægning af D. gav i år et sluttal på 14-15 yp., hvilket klart overgår den daværende Rovfuglegruppes tal fra 1994 på 9 yp. Der synes således at være tale om en reel fremgang for D. i Gribskovområdet.

PLETTET RØRVAGTEL - 0 yp. (2006: 0). Udpegningsart.
Heller ikke i 2007 blev der observeret P.R. i Gribskovområdet. Seneste observationer er fra 2004 og 2005 med enkelte indikationer på mulige yp.

VIBE - 10-18 yp. (Ny registreringsart).
(Gribskov 1 yp. - Møllekrogen 2 yp. - Solbjerg engsø 5-10 yp. - Strødamomr. 2-5 yp.).
Det er den første, kendte yngleforekomst af V. i Gribskov, som bringer arten på listen i år. Ved den genetablerede Rødedam ynglede et par med succes. I Møllekrogen forekommer arten fortsat, men bl.a. manglende græsning forhindrer ynglesucces. Der er ikke forsøgt en nøjere kortlægning af ynglefugle ved Strødam og Solbjerg områderne.

DOBBELTBEKKASIN - 6 yp. (2006: 4).
(Gribskov 4 - Møllekrogen 2).
I Gribskov forekom arten udover på Odderdamsengene med et par på en ny lokalitet for D.: Møllerens Tørvemose i Pederstrupvang.

SVALEKLIRE - 17-20 yp. (2006: 17-18). DATSY.art.
Og i 2005 17-21 yp. Bestanden i Gribskovområdet – et kerneområde for S. i Danmark – kan betragtes som stabil. En række observationer af ungfugle tyder desuden på god ynglesucces i 2007. Fældningsaktivitet i biotoper, egnede for Svaleklire, synes ikke i år at have påvirket billedet.

ISFUGL - 1-4 yp. (2006: 2).
(Gribskov 0-2, Møllekrogen 1, Teglgård 0-1).
Ingen redefund men et sandsynligt yp. i Møllekrogen. Ellers enkelte observationer af I. på tre andre lokaliteter. I. opretholder en lille bestand i Gribskovområdet med muligvist op til fire ynglepar.

SORTSPÆTTE - 14-18 yp. (2006: 15-20). Udpegningsart.
I Gribskov er der fundet 14 redehuller med ynglende fugle. I 13 sås unger, men det fjortende par opgav undervejs. Andre observationer kan indikere op til yderligere fire mulige yp. S. har fortsat en stabil bestand i Gribskovområdet, et kerneområde for arten i Danmark. Der registreredes dog 17-21 yp. i 2005, om der er tale om en tilbagegang for denne meget grundigt kortlagte art, må de næste år vise.

LILLE FLAGSPÆTTE - 4-6 yp. (2006: 5-6).
Alle observationer fra Gribskov. Nok forekom L.F. i et antal, som svarede til de foregående år, men der har næppe været tale om stor ynglesucces. I maj og juni sås ingen L.F. i området, og der var kun et enkelt redefund i år. De øvrige sikre/sandsynlige yp. drejer sig om territoriehævdende og parrende fugle samt en udfløjen ungfugl.

BYNKEFUGL - 3 yp. (2006: 2-3 yp.).
(Gribskov 1 yp. - Strødamomr. 2 yp.).
I år dukkede arten igen op på en kendt ynglelokalitet for arten: Stenholt Indelukke. Derimod sås den ikke i Møllekrogen, hvor den ellers dukkede op igen i 2006 efter nogle års fravær. Arten er klart blevet mere fåtallig i Gribskovområdet i de senere år, men har aldrig været almindelig.

RØDSTJERT - 62-69 yp. (NY registreringsart).
(Gribskov 61-68 yp. - Esrum Møllegård 1 yp.).
R. blev senest optalt under Fuglenes Danmark 1993-94 med 41-45 yp. i Gribskov. En mere systematisk metode i registeringen kan forklare en del af stigningen i yp., muligvis den hele.

GRÆSHOPPESANGER - 3-4 yp. (2006: 6 yp.).
(Gribskov 0-1, Møllekrogen 1, Strødamomr. 2).
Syngende fugle i Møllekrogen og Strødamområdet. Der er ikke sket en systematisk eftersøgning af arten i engområderne ved Strødam, som er den bedste lokalitet for arten i Gribskovmrådet.

SKOVSANGER - 16-22 yp. (2006: 158).
I 2004 blev der registreret 69 syngende i Gribskov. En ny registrering sidste år efter mistænkt tilbagegang i 2005 gav 168 syngende fugle, rekordtal for S. i Gribskovmrådet. Men at bestanden kunne fluktuere så meget som årets resultat på 22 syngende fugle demonstrerer, kan vi ikke umiddelbart give nogen forklaring på andet end mulige, voldsomme skift i betingelserne i vinterområdet i Afrika. Seks af fuglene blev kun registreret i april, hvorfor de noteres som mulige ynglefugle, men de kan også være trukket videre.

RØDTOPPET FUGLEKONGE - 9-10 yp. (2006: 11-13).
Eftersom vi i 2005 kun registrerede 3-4 yp. i Gribskov, ville det være forkert at tale om en tilbagegang for R.F., som p.g.a. sin diskrete adfærd og højtliggende sang – tæt på Fuglekongens – er svær at registrere. Gribskovområdet synes nu at være et af kerneområderne for arten i Danmark. Den blev for nyligt placeret på Rødlisten over truede/sjældne arter.

BROGET FLUESNAPPER - 33-36 yp. (NY registreringsart).
(Gribskov 32-35, Esrum Møllegård 1).
B.F. er lige som Rødstjert en af forårets syngende karakterarter i Gribskov. Den blev sidst optalt under Fuglenes Danmark 1993-94 med 55-60 yp. Da registreringer i caretakerprojektet p.g.a. mere systematisk optælling generelt har kunnet fremlægge større antal yp. end i Fuglenes Danmark, må årets tal for B.F. vurderes som en klar tilbagegang for arten. En optælling igen i 2008 vil kunne vise, om det er tilfældigt eller – hvad andre fakta også antyder – en reel nedgang, og ikke kun i Gribskov.

RØDRYGGET TORNSKADE - 109-119 yp. (2006: 84-88). Udpegningsart.
(Gribskov 107-116, Strødam reservatet 1, Esrum Møllegård 1-2).
I de tre foregående år, hvor caretakerprojektet har kørt, var tallet for yp. af R.T. disse: 63-70, 77-83, 84-88. Sidste år forklarede vi bl.a. fremgangen og rekordtallet med den varme og tørre sommer. Hvordan skal vi forklare årets rekordchoktal?. Det er i hvert fald det højeste tal, som foreligger fra området. Under Lokalitetsregistreringen 1978-79 blev der noteret 90 yp., men tallet var delvist skønnet. Selv dette tal er nu overgået. Der ligger grundige og systematiske eftersøgninger af arten bag alle fire års tal, men måske er der brugt længere tid i år på eftersøgningen i de specifikke biotoper af netop R.T., hvad der hos denne art er væsentligt for at få set alle fugle. Ynglesucce sen synes trods sommerens regn at have været rimeligt god, idet der er set unger hos over halvdelen af parrene.

RAVN - 14-15 yp. (2006: 4-8).
(Gribskov 14 yp. - Esrum Møllegård 0-1 yp.).
I år er der sket et gennembrud i registreringen af R., således at tallet på yp. ligner det forventede. Der er tale om tre redefund og en familieflok med netop udfløjne unger. Desuden er der registreret 10 sandsynlige yp., det er observationer af par med yngleadfærd i et givet område. Parrene er jævnt fordelt i skoven. Det er igen i år rekordtal for arten i Gribskovområdet.

GRØNSISKEN - 4-10 yp. (2006: 2-3).
Alle fund er fra Gribskov, et redefund og tre syngende fugle. Desuden et antal fugle i yngletid, som kan indikere op til seks yderligere/mulige yp. G. er en art, som er svær at registrere p.g.a. lidenhed og beskeden sang.Andre arter.

HAVØRN.
Ingen sikre/sandsynlige ynglefund, mange observationer af 2 subad. og 2 imm.fugle i yngletid i Gribskovområdet, potentielle ynglefugle.

FISKEØRN.
Ingen sikre/sandsynlige ynglefund, mange observationer af 3-4 ad. fugle i yngletid i Gribskovområdet.

LÆRKEFALK.
Ingen sikre/sandsynlige ynglefund, enkelte observationer af ad. fugle i yngletid i Gribskovområdet.

HEDELÆRKE.
Ynglefugl med 1 yp. i Gribskov 2005. Ingen data på arten i 2007, en ubestemt observatør skal have registreret 1 syngende i Gribskov.

KORTTÅET TRÆLØBER.
Ynglefugl i Gribskov med ét yp. i 2005 og 2006. Fra 2007 foreligger kun en tidlig observation, anses ikke for troværdig.


Forløbet af Caretakerprojektet i Gribskovområdet kan løbende følges på hjemmesiden:
www.dofbasen.dk/IBA/lokalitet.php?lokid=108.

Gribskovgruppen bestod i 2007 af: Alexander Lee, Herlev - Arne Olesen, Nødebo - Per Ekberg Pedersen, Hillerød - Peter Petersen, Hillerød.


September 2007.

ARNE OLESEN, koordinator for caretakerne, Gribskovgruppen.
Baunevænget 106, Nødebo - Tel. 48 48 52 68.
Mail: rosenfeldt@olesen.mail.dk.


____________________________________________


GRIBSKOVOMRÅDET -
YNGLEFUGLE 2006.

D.O.F.’s Caretakerprojekt for vigtige fuglelokaliteter (IBA).


Under Caretakerprojektet har Gribskovgruppen i 2006 registreret ynglefugle i Gribskovområdet, som består af Gribskov, Møllekrogen, Strødam reservatet, Strødamområdet, Solbjerg engsø, Esrum Møllegård samt endnu enkelte tilgrænsende områder.
I første række er opmærksomheden på de arter, som indgår i udpegningsgrundlaget for Gribskovområdet som EU-fuglebeskyttelsesområde: Hvepsevåge, Plettet Rørvagtel, Sortspætte og Rødrygget Tornskade. Endvidere på arter af særlig interesse, som desuden ofte er karakterarter i området, der ligeledes følges hvert år: Skarv, Rørhøg, Svaleklire, Isfugl, Lille Flagspætte, Ravn. Desuden arter, som gruppen for hvert år også vælger som fokusarter for hen ad vejen at få et bredt overblik over ynglefugle i skoven. I 2006 gjaldt det: Duehøg, Gulbug, Skovsanger, Rødtoppet Fuglekonge. Endelig optræder i oversigten arter, som mere eller mindre uventet dukker op i Gribskovområdet i yngletiden. I 2006 Krikand, Korttået Træløber og Nøddekrige.

Ynglefugle (første tal angiver sikre eller sandsynlige ynglepar, i andet tal indgår også mulige ynglepar):

SKARV - 646 yp.
Esrum sø/Møllekrog: 615 yp. (2005: 628). Optalt af Jörn Eskildsen for DMU.
Solbjerg engsø - 31 yp. (2005: 48).
Nedbrydningen af de oprindelige 10 kolonitræer ude i Solbjerg engsø fortsætter, og formindskningen af den engang så store koloni ligeså. Kolonien i Møllekrogen er stabil, idet fuglene foreløbig har kunnet vælge nye redetræer i området til erstatning for de nedbrudte ved Fuglesø.

KRIKAND - 1 yp.
Arten har optrådt i Gribskov som ynglefugl med store pauser mellem fundene. Den blev ikke registreret i projektets to første år 2004 og 2005. Men i 2006 sås et par ofte i Sandskredssøen, og i juli sås hunnen med 9 ret store pulli. Krikand er en fåtallig ynglefugl i Danmark.

HVEPSEVÅGE - 10-11 yp. (2005: 15).
(Udpegningsart). 2 sikre yp. med unger og 8 sandsynlige yp. hvor der er tale om territoriehævdende fugle og/eller par i yngletiden. Evt. et 11. yp. Om der er tale om reel tilbagegang for arten i år, eller om dækningen ikke har fået fat i alle fugle, er svært at sige.

RØRHØG - 0 yp.
For andet år i træk ynglede Rørhøgen ikke i Strødam engsø, hvor rørskoven imidlertid også de sidste par år har været af beskedent omfang.DUEHØG - 6-7 yp.
Arten er ny fokusart i Gribskovområdet og følges også de næste år. I 1994 registrerede Rovfuglegruppen i DOF 9 yp. i Gribskov. Resultatet efter kun ét år ses derfor som tilfredsstillende. 5 yp. er redefund med unger, 1 er sandsynligt yp.

PLETTET RØRVAGTEL - 0 yp. (2005: 0-1).
(Udpegningsart). Der foreligger ingen observationer fra Gribskovområdet af arten i 2006.

SVALEKLIRE - 17-18 yp. (2005: 17-21).
(DATSY-art). Med 17 sikre eller sandsynlige yp. tangeres rekordtallet fra 2005. Gribskov er fortsat artens absolutte kerneområde i Danmark. Skovdistriktets aktuelle plan om kraftig forøgning af vådområder i Gribskov vil givet gavne arten, således som de allerede skete tiltag har gjort.

ISFUGL - 2 yp. (2005: 1-3).
Isfugl ses året rundt i Gribskovområdet. I yngletiden sås i 2006 1 sikkert yp. ved Esrum sø og 1 sandsynligt i Stenholt Indelukke. Arten har således en lille men relativ stabil bestand her.

LILLE FLAGSPÆTTE - 5-6 yp. (2005: 3-4).
For tredje år i træk kan en pæn bestand af arten noteres i Gribskovområdet. 3 ynglepar er fundet i Gribskovs SØ-del og 2 i den nordlige del af skoven.

SORTSPÆTTE - 15-20 yp. (2005: 17-21).
(Udpegningsart). Rekordtallet fra 2005 på 17 yp. blev ikke nået, men tallene er tæt på både sidste års og på tallene fra 2004: 15-18 yp. Bestanden er således stabil, men det kan altså være svært at finde alle par i tide hvert år. I 2006 blev der fundet 13 par med redehuller, og der kom unger i de 12. 2 sandsynlige yp. blev set, men deres redehuller blev ikke fundet. Et pænt antal observationer i øvrigt kan måske være op til 5 yderligere/mulige yp.

HEDELÆRKE - 0 yp. (2005: 1).
Yngleparret i Gribskov i 2005 er indtil videre en isoleret foreteelse i området, idet der ikke blev registreret Hedelærke overhovedet i 2006.

GULBUG - 4 yp.
Gulbug er ny fokusart i Gribskovområdet. Den er en ret fåtallig ynglefugl i større løvskovslysninger og ved åbne skovbryn og krat. Den ses og høres sjældent i Gribskovområdet. Det blev også kun til 4 syngende fugle, heraf 2 inde i Gribskov.

SKOVSANGER - 158 yp. (2004: 69).
Arten var fokusart i 2004 og blev ikke systematisk registreret i 2005, men blev af nogle opfattet som i tilbagegang. Derfor blev Skovsanger igen fokusart i 2006, og der blev registreret 158 syngende fugle fra sidst i maj til ind i juli. Det store udsving kan være svært at forklare, men overvintringsforhold i Afrika spiller utvivlsomt en stor rolle. Også i det øvrige Danmark blev der set langt flere Skovsangere i år end de to foregående år.

RØDTOPPET FUGLEKONGE - 11-13 yp. (2005: 3-4).
Ingen blev registreret i 2004, hvorfor tallet fra 2005 var en overraskelse. Arten kan let overses i yngletiden, hvorfor opmærksomheden på arten har været skærpet i 2006 som fokusart, og det gav altså mindst 11 ynglepar, hvoraf 1 blev set med unger, de øvrige 10 sandsynlige er syngende fugle.
Noget kunne tyde på, at arten ikke er så fåtallig en ynglefugl i Danmark som litteraturen antyder.

KORTTÅET TRÆLØBER - 1 yp. (2005: 1).
I 2005 blev arten for første gang registreret som ynglefugl i Gribskovområdet. Igen i år forekom et yp. ved Dronningens Bøge, Gribskov.


RØDRYGGET TORNSKADE - 84-88 yp. (2005: 77-83).
(Udpegningsart). Sidste års rekordtal for arten blev overgået i 2006 med 84 sikre eller sandsynlige yp. Dertil 4 enlige hanner i yngletiden, som kan indikere mulige yp. Det kan også være uparrede hanner, som evt. deltager i ungepleje hos etablerede par. Den meget varme og tørre sommer, som er ideel for tornskaden, har bidraget væsentligt til endnu et år med fremgang. Det ses også af, at mange par i år har fået 3-4 udfløjne unger mod normalt 2. Gribskovområdet er fortsat et kerneområde for arten i Øst-Danmark.

RAVN - 4-8 yp. (2005: 2-3).
I år er Ravn blevet registreret i et omfang, som menes at være mere dækkende for dens forekomst i området end de foregående års tal. Der er 3 redefund samt observation af et sandsynligt yp. Dertil et antal observationer i yngletiden, som kan indikere op til 4 yderligere/mulige yp.


_____


Forløbet af Caretakerprojektet i Gribskovområdet kan løbende følges på hjemmesiden:
www.dofbasen.dk/IBA/lokalitet.php?lokid=108.

Gribskovgruppen bestod i 2006 af: Alexander Lee, Herlev – Arne Olesen, Nødebo – Per E. Pedersen, Hillerød – Peter Petersen, Hillerød.


September 2006.

ARNE OLESEN, koordinator f. caretakerne, Gribskovgruppen.
Baunevænget 106, Nødebo - Tel. 48 48 52 68.
Mail: rosenfeldt@olesen.mail.dk

Supplement

Andre ynglefugle 2006.

Der er andre, interessante ynglefugle i Gribskovområdet end dem, som er medtaget i ovenstående oversigt. De har imidlertid ikke været genstand for systematisk eftersøgning og registrering, hvorfor tal kan være usikre. Nogle af dem er der dog et rimeligt overblik over, og andre fortjener at blive nævnt, selv om tallene sandsynligvis er mere eller mindre i underkanten. Nogle af arterne bliver muligvis fokusarter et af de kommende år. De følgende tal er dels baseret på Gribskovgruppens egne data, dels på andres data, hentet fra DOFbasen.


TOPPET LAPPEDYKKER - 20 yp.
(Møllekrogen: 19 yp. - Strødamområdet: 1 yp.)
T.L. er en karakterart for Møllekrogen, hvor de fleste af de 19 yp. danner koloni i Fuglesø. I Strødam engsø og Solbjerg engsø er arten decimeret eller helt forsvundet med den tiltagende fosforforurening af søerne. Tallet er ganske præcist, idet T.L. kun forekommer i større søer.

GRÅGÅS - 28 yp.
(Strødam engsø: 13 yp. - Solbjerg engsø 11 yp. - Gribskov: 2 yp. - Møllekrogen/Stenholt Mølle: 2 yp.)
Engsøerne er fortsat gode ynglebiotoper for Grågås i kraft de tilliggende enge, som skaffer gæssene mad. I de senere år har nogle få par ynglet i Stenholt Mølleeng. Nu rummer Gribskov osse ynglefugle: 1 par i St. Fønstrup dam og 1 par i Odderdamsmose. Tallet på yp. er baseret på ungeførende par og anses at være ret præcist.

DOBBELTBEKKASIN - 4 yp.
(Møllekrogen/Stenholt Mølleeng 1 yp. – Gribskov 3 yp.)
Stenholt Mølleeng og Odderdamsenge i Stenholt Indelukke er kendte ynglelokaliteter for arten i Gribskovområdet.

BYNKEFUGL - 2-3 yp.
(Møllekrogen/Stenholt Mølleeng 1 yp. - Strødamområdet 1-2 yp.)
Kendte lokaliteter for ynglende Bynkefugl. Har ikke været set i Mk./St.M. i flere år men observeret igen i 2006. Den er fortsat fraværende på en gammel ynglelokalitet som Odderdamsengene i Gribskov.

GRÆSHOPPESANGER - 6 yp.
(Esrum Møllegård 1 yp. - Møllekrogen/Stenholt Mølle 2 yp. - Strødamområdet 3 yp.)
Der er registreret 6 syngende fugle, sandsynlige ynglefugle. Strødamområdet med store engstrækninger en kendt ynglelokalitet. Gr. yngler med mellemrum i Møllekrogen. Der er sandsynligvis flere ynglende fugle, sangen ligger højt og når ikke langt.

GRØNSISKEN - 2-3 yp.
(Gribskov: 2-3 yp).
En uanselig, lille fugl med en beskeden sang og svær at registrere. I 2006 registreret med sandsynlige yp. ved Sandskredssø og Magelemose og et muligt yp. ved Vandmosen, alle i Gribskov. Tallet ligger sandsynligvis noget eller måske en del under det virkelige antal af arten i Gribskovområdet.


November 2006.

Arne Olesen.
____________________________________________


GRIBSKOVOMRÅDET -
YNGLEFUGLE 2005.

D.O.F.’s I B A – p r o j e k t .Under IBA-projektet har Gribskovgruppen i 2005 registreret ynglefugle i Gribskovområdet. I første række de arter, som indgår i udpegningsgrundlaget for Gribskovområdet som EU-fuglebeskyttelsesområde: Hvepsevåge, Plettet Rørvagtel, Sortspætte og Rødrygget Tornskade. Endvidere arter af særlig interesse i øvrigt, som vi også følger hvert år i projektet: Skarv, Rørhøg, Svaleklire, Isfugl, Lille Flagspætte, Ravn. Desuden vælger vi hvert år to eller tre arter til registrering, som er karakterarter for skoven, og hvis aktuelle status vi gerne vil kende. I 2005 har det været: Huldue (andet år), Misteldrossel og Kernebider. Endelig indgår i oversigten interessante ynglefund af Hedelærke, Rødtoppet Fuglekonge og Korttået Træløber.

Ynglefugle: (første tal angiver sikre eller sandsynlige yp., i andet tal indgår også mulige yp.).

SKARV - 676 yp.
Solbjerg engsø: 48 reder/yp. (2004: 81).
Esrum sø/Møllekrog: 628 (2004: 677, optalt af Jörn Eskildsen for DMU).
Tilbagegangen i S.E. skyldes fortsat nedbrydning af de 10 træer ude i søen. Tallet i Møllekrog er det fjerdehøjeste i koloniens historie.

HVEPSEVÅGE - 15 yp. (2004: 12).
Sandsynlige yp., der er tale om territoriehævdende fugle og/eller par i yngletiden. Fremgangen kan bero på bedre dækning i år, især i august.

RØRHØG - 0 yp. (2004: 1).
Fra den i flere år faste ynglelokalitet Strødam engsø er der kun få og spredte obs. af adulte fugle i år. Ingen yngleaktivitet eller juvenile fugle er observeret.

PLETTET RØRVAGTEL - 0-1 yp. (2004: 0-1).
Kun én obs. i år: 1 hørt ved Solbjerg engsø 24. juni. Lokaliteten har ellers ikke været besøgt aften eller nat. I Stenholt enge, hvor P.R. er hørt i tre af de seneste 10 år, er den ikke registreret i 2005.

SVALEKLIRE - 17-21 yp. (2004: 15-18).
17 sikre eller sandsynlige yp. er det højeste antal, som er registreret i Gribskovområdet nogen sinde. Gribskov er artens absolutte kerneområde i Danmark. Naturskovsstrategien er en væsentlig faktor bag artens betydelige fremgang i området de sidste 10 år.

HULDUE - 64 yp. (2004: 55).
H. er en karakterart i Gribskov. Fremgang fra sidste år kan forklares med en mere systematisk registrering af arten i år. I Fuglenes Danmark 1993-94 opgjordes bestanden til 56-70 yp. Bestanden må således vurderes til at være stabil.

ISFUGL - 1-3 yp. (2004: 0-1 yp.).
Et sandsynligt yp. ved Nødeboholt. Flere obs. af fugle ved Tumlingehus, Esrum sø og ved Esrum Møllegård i yngletiden kan være to yp. Sidst i august er Isfugl desuden set i søer i Gadevang by.

LILLE FLAGSPÆTTE - 3-4 yp. (2004: 2-4).
Sikre yp. (redefund) i Strødam reservatet (også her 2004), Tumlingevang og Harager hegn. Et muligt yp. i Stenholt Indelukke, hvor den ynglede i 2003 og blev set i 2004. Bestanden synes at være stabil med o. 4 yp. de seneste tre år.

SORTSPÆTTE - 17-21 yp. (2004: 15-18).
16 redefund, hvoraf 14 med unger, er sikre yp. Desuden et sandsynligt yp. Yderligere obs. peger på 4 mulige yp. 17 yp. er ny rekordnotering for Sortspætte i Gribskov. Lokalitetsregistrering 1978-79 optalte 16 yp. og Fuglenes Danmark 1993-94 13 yp. Bestanden må betragtes som stabil, måske med en lille fremgang.

HEDELÆRKE - 1 yp.
1 par blev set og hørt nær Baremose på en åben lokalitet i flere uger. Arten er ikke blevet registreret som ynglefugl i Gribskov siden Lokalitetsregistrering 1978-79, også da med 1 yp.

MISTELDROSSEL - 26 yp.
(Ret almindelig ynglefugl i Danmark). Det drejer sig især om syngende fugle. Under Fuglenes Danmark 1993-94 blev der registreret 21-24 yp. Arten er således fortsat fåtallig men med en stabil bestand i Gribskov.

KORTTÅET TRÆLØBER - 1 yp.
(Fåtallig ynglefugl i Danmark). Syngende fugl i maj og op til tre fugle i juni ved Dronningens Bøge. Det er første gang, at arten registreres som ynglefugl i Gribskov.

RØDTOPPET FUGLEKONGE - 3-4 yp.
(Fåtallig ynglefugl i Danmark). 2 syngende fugle i Hertugdalen og 1 syngende i Ostrup kobbel i juni. Desuden en obs. i Nødebo Fægyde i april. Tidligere kun sporadiske forekomster af arten i Gribskovområdet.

RØDRYGGET TORNSKADE - 77-83 yp. (63-70).
73 yp. er i Gribskov, 1 i Bramaholm og 3 ved Esrum Møllegård. Desuden 6 enlige hanner, som snarere end tegn på mulige yp. er uparrede hanner. Den betydelige fremgang i.f.t. sidste år kan bero på, at arten efter kortlægningen af dens forekomst i 2004 er blevet dækket optimalt i år. Højere tal er tidligere kun noteret under Lokalitetsregistrering 1978-79 med 90 yp. for Gribskov. Dette tal var dog et skøn baseret på optælling i enkelte områder.

RAVN - 2-3 yp. (2004: 2-4).
(Fåtallig ynglefugl i Danmark). Sikre ynglefund i Bolandsvang og Toggerup enghave. Desuden obs. af fugle ved Lille Hessemose og Maglemose i yngletiden. Under Fuglenes Danmark 1993-94 optaltes 1-2 yp. Bestanden er måske gået frem.

KERNEBIDER - 39 yp.
(Ret almindelig ynglefugl i Danmark). Især syngende fugle, dog registreret 4 par med unger. En svært registrerbar ynglefugl, derfor er tallet uden tvivl et minimum. Registreret under Fuglenes Danmark 1993-94 med 33-41 yp. Bestanden skønnes derfor at være stabil.


Forløbet af IBA-projektet kan løbende følges på hjemmesiden: www.dofbasen.dk/IBA/lokalitet.php?lokid=108.

Gribskovgruppen bestod i 2005 af: Alexander Lee, Herlev – Arne Olesen, Nødebo – Per E. Pedersen, Hillerød – Peter Petersen, Hillerød.

September 2005.

ARNE OLESEN, koordinator f. caretakerne for Gribskovområdet.
Baunevænget 106, Nødebo. - Tel. 48 48 52 68.
Mail: rosenfeldt@olesen.mail.dk


_________________________________________


GRIBSKOVOMRÅDET - YNGLEFUGLE 2004.

D. O. F. ’ s I B A – p r o j e k t .


Under IBA-projektet har Gribskovgruppen i 2004 registreret ynglefugle i Gribskovområdet. Udover de i.h.t . EF-fuglebeskyttelsesdirektivet beskyttelseskrævende Natura 2000 arter registrerer gruppen også forekommende DATSY-arter (Truede og sjældne ynglefugle). I år har vi desuden registreret Skovsanger.
Sammenlignet med den seneste større og koordinerede tælling, som fandt sted i 1993-94 under projektet Fuglenes Danmark er der generelt tale om højere antal. Det kan i høj grad forklares med en større, mere intensiv og meget koordineret indsats, hvorfor det er vanskeligt at sige noget om egentlig fremgang for nogle arter.

Ynglefugle:

SKARV 758 yp.
Solbjerg engsø: 81 reder/yp.
Esrum sø/Møllekrog: 677 reder/yp. (optalt af Jörn Eskildsen for DMU).

HVEPSEVÅGE 12 yp.
Alle er obs. af territorieflyvende fugle eller par på lok. i yngletiden.

RØRHØG 1 yp.
Strødam engsø. 3 juv. fugle er observeret.

PLETTET RØRVAGTEL 0-(1) yp.
Obs. af sy. fugl i Stenholt enge ved Møllekrog 3 dage ult. april.

SVALEKLIRE 15-18 yp.
Ingen obs. af unger i år. Sandsynligvis har den megen regn i yngletiden påvirket ynglesuccesen meget negativt. 6 er registreret som sikre yp. og 9 som sandsynlige yp.

HULDUE 55 yp.
Par ved redehuller og syngende fugle.

ISFUGL 0-1 yp.
Enkelte obs. af enlige fugle ved Esrum sø (Sandporten april og juli, Dr. Bøge juli).

LILLE FLAGSPÆTTE 2-4 yp.
1 redefund med unger i Strødam reservatet, 1 sandsynligt yp. i Stenholt Indelukke (hvor arten ynglede i 2003), samt 2 mulige yp. i Tyvekrogen og Lille Hessemose.

SORTSPÆTTE 15-18 yp.
14 redefund med unger, 1 fund af redehul, som senere blev opgivet. Yderligere obs. indikerer 3 mulige yp.

SKOVSANGER 69 yp.
Syngende fugle i maj og juni. Tallet er et min., idet registrering primært har fundet sted i forbindelse med andre inventeringer.

RØDRYGGET TORNSKADE 63-70 yp.
35 sikre yp., hvor ad. fugle er obs. advarende eller sammen med juv. 28 sandsynlige yp., hvor par er obs. på lok. i yngletiden. Desuden 7 enlige hanner, som kan være uparrede hanner, der forbliver på en lok. for evt. at deltage i eller overtage ungepleje fra etablerede par.

RAVN 2-4 yp.
Sikre ynglepar i Bolands vang og Tibberup holme. Øvrige obs. tyder på 2 mulige yp.

_____

Gribskovgruppen 2004: Alexander Lee, Herlev - Arne Olesen, Nødebo - Per Ekberg Pedersen, Hillerød, Peter Petersen, Hillerød.

September 2004.

ARNE OLESEN, koordinator for caretakerne i Gribskovmrådet.
Tel. 48 48 52 68.
Mail: rosenfeldt@olesen.mail.dk.


____________________________________________

Fakta
Kommuner: Gribskov, Hillerød
Areal: 6483 hektar
Ejerforhold: Statsejet. Enkelte områder har andre ejere.

De tre alvorligste trusler:
- For lidt dødt ved og for meget flis
- Stadig flere publikumstiltag og øget publikumstryk
- Stærkt øget skovdrift og skovning i yngletiden

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Beskyttelse af følsomme områder
- Sikring af naturtypers tilstand og bevaring af mere ældre skov
- Sikring af Rødlistearter og konkrete målsætninger for flere arter

Sidevisninger
Denne måned: 512
Sidste måned: 665

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet